Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. T. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku umożliwienia spotkania ze stroną skarżącą
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 października 2007 r. sygn. akt III SA/Łd 681/07 o przekazaniu sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwemu miejscowo do jej rozpoznania w sprawie ze skargi J. T. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku umożliwienia spotkania ze stroną skarżącą p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 16 października 2007 r. sygn. akt III SA/Łd 681/07 - rozpoznając sprawę ze skargi J. T. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie braku umożliwienia spotkania, w pkt 1) uznał się niewłaściwym miejscowo, w pkt 2) przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwemu miejscowo do jej rozpoznania.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w świetle art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 152, poz. 1270 ze zm., dalej "P.p.s.a."), właściwym do rozpoznania skargi na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

J. T. złożyła zażalenie na to postanowienie powołując się na skandaliczne postępowanie Sądu wobec niej oraz podnosząc, że przekazanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest dla niej niezrozumiałe.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionej podstawy.

Stosownie bowiem do przytoczonego przez Sąd I instancji art. 13 §2 P.p.s.a do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Zgodnie natomiast z art. 59 § 1 P.p.s.a. jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

W niniejszej zaś sprawie J. T. wniosła skargę na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego siedziba niewątpliwie mieści się w Warszawie. Trafnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał się niewłaściwym i - powołując się na art. 59 § 1 P.p.s.a. - przekazał sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 P.p.s.a. orzekł jak wyżej.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji