Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. K., Z. S., J. D., R. D., A. D., J. D., M. K., P. K. i M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2617/14 odrzucające skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2617/14 w sprawie ze skargi J. K., Z. S., J. D., R. D., A. D., J. D., M. K., P. K. i M. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2014 r., [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/3

W dniu 23 kwietnia 2015 r. J. K., Z. S., J. D., R. D., A. D., J. D., M. K., P. K. i M. K., reprezentowani przez adwokata, wnieśli skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2015r., sygn. akt I SA/Wa 2617/14 w sprawie z ich skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Zarządzeniem z dnia 1 czerwca 2015 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżących do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej przez złożenie 3 egzemplarzy odpisów tej skargi, poświadczonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Przesyłka zawierająca powyższe zarządzenie została doręczona pełnomocnikowi w dniu 11 czerwca 2015 r. Przy piśmie nadanym w dniu 12 czerwca 2015 r. (data stempla pocztowego) strona skarżąca przesłała kserokopie skargi kasacyjnej niepoświadczone za zgodność z oryginałem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2617/14, w pkt 1. na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 - dalej "p.p.s.a."), w pkt 1 odrzucił skargę kasacyjną z powodu nieuzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej; w pkt 2 zwrócił skarżącym solidarnie wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł.

Sąd wskazał, że zawodowy pełnomocnik strony skarżącej nadesłał 3 kserokopie skargi kasacyjnej niepoświadczone za zgodność z oryginałem, co oznacza, że nie wykonał zarządzenia z dnia 1 czerwca 2015 r., tj. nie nadesłał potwierdzonych za zgodność z oryginałem odpisów skargi kasacyjnej.

Na powyższe postanowienie zażalenie wnieśli skarżący, reprezentowani przez adwokata, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie w całości. Zarzucono naruszenie:

1) art. 47 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., przez błędne ich zastosowanie polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, że nienadesłanie przez skarżących 3 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej, poświadczonych za zgodność z oryginałem stanowi brak formalny uniemożliwiający nadanie dalszego biegu przedmiotowej sprawie,

2) art. 33 p.p.s.a., poprzez niewykazanie, że w sprawie tej uprawnienia strony postępowania przysługują także innym podmiotom niż skarżący i organ administracji, przejawiające się w braku zbadania, że wynik postępowania sądowego dotyczy interesu prawnego powołanych uczestników i niedostatecznym wyjaśnieniu zobowiązania do przedłożenia dodatkowych 3 egzemplarzy odpisów skargi,

3) art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 Konstytucji RP, poprzez ich niezastosowanie i w konsekwencji naruszenie podstawowych zasad i gwarancji obywatelskich, jakim jest prawo m.in. do sądu.

W uzasadnieniu zażalenia podniesiono, że nie można uznać, że każde nieuzupełnienie braków formalnych pisma będzie prowadziło do tak daleko idących dla skarżących konsekwencji, jakim jest odrzucenie skargi kasacyjnej, a tym samym pozbawienia strony prawa do sądu. W ocenie skarżących Sąd zajął w niniejszej sprawie zbyt rygorystyczne stanowisko.

Strona 1/3