Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu podania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Borowiec po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E.F. i S.F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2268/14 o odrzuceniu skarg kasacyjnych Z.G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2268/14 w sprawie ze skargi E.F. i S.F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podania postanawia oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2268/14 oddalił skargę E.F. i S.F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podania. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony Z.G., jako uczestnikowi postępowania oraz jako pełnomocnikowi skarżących, w dniu 11 maja 2015 r.

W dniu 14 maja 2015 r. oraz w dniu 24 czerwca 2015 r. Z.G. wniósł sporządzone osobiście skargi kasacyjne od w/w wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2268/14 odrzucił skargi kasacyjne Z.G. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej w skrócie p.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3, które stanowią, że powyższego przepisu nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Skarga kasacyjna może być również sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych lub rzecznika patentowego - w sprawa dotyczących własności przemysłowej. Jak wynika z akt sprawy Z.G. nie jest żadną z w/w osób. Jednocześnie został pouczony o trybie i sposobie wnoszenia skargi kasacyjnej, co wynika wprost z treści pisma z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że względu na sporządzenie skarg kasacyjnych bezpośrednio przez Z.G., a więc niezgodnie z treścią art. 175 § 1 p.p.s.a., skargi kasacyjne, jako niedopuszczalne, podlegają odrzuceniu.

Powyższe postanowienie stało się przedmiotem zażalenia profesjonalnego pełnomocnika skarżących do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wniósł o jego uchylenie w całości.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3, które w niniejszej sprawie nie mają zastosowania. Podkreślić należy, że niesporządzenie skargi kasacyjnej przez jedną z osób wskazanych w art. 175 p.p.s.a. nie jest brakiem formalnym, który podlegałby uzupełnieniu w trybie określonym w art. 49 p.p.s.a. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2010 r. sygn. akt II ONP 1/10, publ. CBOSA).

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy, stwierdzić należy, iż skargi kasacyjne od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2268/14, wniesione w dniu 14 maja 2015 r. oraz w dniu 24 czerwca 2015 r., zostały sporządzone przez Z.G. osobiście. Skoro w/w uczestnik postępowania nie jest adwokatem bądź radcą prawnym, to w konsekwencji nie został spełniony obowiązek ustawowy z art. 175 § 1 p.p.s.a. Nie miał on bowiem wymaganej ustawowo tzw. zdolności postulacyjnej do sporządzenia skargi kasacyjnej.

Wobec powyższego, wniesione osobiście przez Z.G. skargi kasacyjne - jako niedopuszczalne - podlegały odrzuceniu, a zatem zaskarżone postanowienie Sądu pierwszej instancji odpowiada prawu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze