Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. R. i F. R. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1945/15 o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi Z. R. i F. R. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] marca 2015 r. znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania postanawia: 1. uchylić zaskarżone zarządzenie w części określającej wysokość wpisu na kwotę 13.200 złotych i określić wysokość wpisu sądowego na kwotę 4.400 złotych; 2. oddalić zażalenie w pozostałej części.

Uzasadnienie strona 1/2

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 września 2015 r., IV SA/Wa 1945/15, wezwano pełnomocnika skarżących Z. R. i F. R. - adw. A. T. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 13200 złotych. Skarga została wniesiona na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] marca 2015 r. znak [...] przedmiocie ustalenia odszkodowania.

W zarządzeniu powołano § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W zażaleniu na powyższe zarządzenie pełnomocnik skarżących wniósł o jego uchylenie, względnie zmianę poprzez wezwanie do uiszczenia opłaty stałej. W uzasadnieniu podniesiono, że zaskarżone zarządzenie jest błędne, albowiem brak jest podstaw do żądania opłacenia wpisu stosunkowego w sprawie. Podkreślono, że zgodnie z § 1 rozporządzenia wpis stosunkowy dotyczy sytuacji, w której zaskarżana jest kwota objęta zaskarżonym aktem. W niniejszej sprawie taka okoliczność nie nastąpiła, bowiem organ przyznał jedynie określoną kwotę odszkodowania bez wyraźnego wskazania co do braku podstaw do przyznania odszkodowania w określonej wysokości. Zatem brak jest podstaw do przyjęcia, że sprawa objęta jest wpisem stosunkowym. Wskazano, że w niniejszej sprawie zastosowanie powinna mieć uchwała NSA z 20 maja 2015 r., I OPS 14/09. W ocenie skarżących nie ma znaczenia czy sprawa dotycząca odszkodowania za ograniczenie prawa własności nieruchomości rozpoznawana jest na podstawie przepisów ogólnych ustawy o gospodarce nieruchomościami, "czy też wynika z ograniczenia prawa własności wydanego na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu skarga objęta jest wpisem stałym".

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie, jednakże z innych przyczyn niż wskazane w zażaleniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., t.j. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej jako "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub wpis stały. Pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie zaś z art. 231 p.p.s.a., wpis stosunkowy od pism wszczynających postępowanie pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, stanowiące według art. 216 p.p.s.a. wartość przedmiotu zaskarżenia. W pozostałych sprawach pobiera się wpis stały.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący obowiązany jest wezwać wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast wysokość wpisu sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest określona przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193). Przepis § 1 pkt 2 omawianego rozporządzenia stanowi, że wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł. Z kolei § 1 pkt 4 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Strona 1/2