Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania
Uzasadnienie strona 2/2

W niniejszej sprawie wartość przedmiotu zaskarżenia, zgodnie ze wskazaniem strony skarżącej (k. 40 akt sąd.) wynosi 440.000 złotych. W zaskarżonym zarządzeniu (k. 42 akt sąd.) błędnie wskazano jako podstawę prawną § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i tym samym w sposób nieprawidłowy określono wysokość wpisu sądowego od przedmiotowej skargi na kwotę 13.200 złotych, albowiem zgodnie z § 1 pkt 4 wspomnianego rozporządzenia w przypadku, gdy wysokość należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem wynosi ponad 100.000 złotych (w rozpoznawanej sprawie, zgodnie ze wskazaniem strony skarżącej, jest to 440.000 złotych) wpis stosunkowy wynosi 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł. W związku z powyższym prawidłowa wysokość wpisu sądowego od przedmiotowej skargi wynosi 4.400 złotych.

Podkreślić należy również, że powołana przez skarżących uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2015 r., I OPS 14/09, nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, albowiem nie dotyczy ona sytuacji, gdy doszło do wydania tylko decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Zgodnie z powołaną uchwałą wpis stały, określony w § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), pobiera się w sprawie ze skargi na decyzję administracyjną o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu wysokości odszkodowania.

Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że określony w zaskarżonym zarządzeniu termin do uiszczenia wpisu biegnie od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 188 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. postanowił sentencji.

Strona 2/2