Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia G. N. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2239/15 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi G. N. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] maja 2015 r. znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 września 2015 r., IV SA/Wa 2239/15, wezwano G. N. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1500 złotych. Skarga została wniesiona na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] maja 2015 r. znak [...] przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość.

W zarządzeniu powołano § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), wskazano kwotę jaką należy uiścić, sposób oraz termin wykonania zarządzenia oraz konsekwencję niedokonania czynności w terminie.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie G. N. wniósł o jego zmianę poprzez zwolnienie go z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego. W uzasadnieniu skarżący podniósł, że przedmiotowa sprawa dotyczy odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości będącej działką rolną pod budowę drogi. W toku postępowania administracyjnego wielokrotnie zwracał on uwagę na błędy związane z brakiem merytoryczności operatu w kwestii szacowania wartości m2 wycenianego gruntu. Prosił o przedstawienie operatu do oceny niezależnego rzeczoznawcy majątkowego. Co więcej, do akt spawy dołączył operat szacunkowy innej działki położonej w okolicy, który zdaniem skarżącego zawierał poprawne statystyczne wyliczenia, m. in. wyliczone odchylenie standardowe, a nieruchomość z przedstawionego operatu posiadała cechy, które obiektywie można uznać za podobne do działki, której jest współwłaścicielem. W związku z powyższym wnosił, że wycena m2 nie powinna być niższa niż w sporządzonym operacie, na podstawie którego została wydana decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] maja 2015 r. Skarżący zaznaczył również, że gdy został wezwany przez Sąd do podania wartości przedmiotu sporu dokonał szacunkowej wyceny będącej różnicą między wyceną z decyzji a wartościami działek będących przedmiotem operatu załączonego do akt sprawy jako wzór poprawnie przeprowadzonej wyceny.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., t.j. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej jako "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub wpis stały. Pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie zaś z art. 231 p.p.s.a., wpis stosunkowy od pism wszczynających postępowanie pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, stanowiące według art. 216 p.p.s.a. wartość przedmiotu zaskarżenia. W pozostałych sprawach pobiera się wpis stały.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący obowiązany jest wezwać wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast wysokość wpisu sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest określona przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193). Przepis § 1 pkt 3 omawianego rozporządzenia stanowi, że wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł.

W związku z powyższym, skoro w rozpoznawanej sprawie wartość przedmiotu zaskarżenia, zgodnie ze wskazaniem strony skarżącej (k. 13 akt sąd.) wynosi 58 228 złotych, to w zaskarżonym zarządzeniu prawidłowo określono wysokość wpisu sądowego od przedmiotowej skargi na kwotę 1500 złotych.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1