Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. S. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 67/15 o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi P. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

P. S. w piśmie dnia 9 marca 2015 r. zawarł wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i przeniesienie sprawy do innego wydziału orzeczniczego.

Zarządzeniem z dnia 17 marca 2015 r. Sąd I instancji wezwał P. S. do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, braków formalnych wniosku o wyłączenie sędziów poprzez imienne wskazanie sędziów, których dotyczy wniosek; podanie przyczyn uzasadniających wyłączenie oraz powołanie okoliczności lub dowodów uprawdopodabniających istnienie przyczyn wyłączenia w odniesieniu do każdego sędziego.

W odpowiedzi na wezwanie P. S. w piśmie z dnia 12 kwietnia 2015 r. wymienił z imienia i z nazwiska sędziów, których wyłączenia się domaga oraz wskazał, że nie jest zadowolony z orzeczeń, jakie wydaje Wydział I WSA w Warszawie. Podkreślił, że sędzia, który już raz uczestniczył w czynnościach procesowych może mieć przez to ugruntowane poglądy zarówno na stan faktyczny jak i na sposób rozstrzygnięcia sprawy. To zaś może nasuwać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Zarządzeniem z dnia 12 października 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 67/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił wniosek P. S. o wyłączenie sędziów Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie bez rozpoznania. W uzasadnieniu, odwołując się do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2004 r., sygn. akt III CO 2/04 (OSNC 2004/12/207) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2008 r., sygn. akt I OZ 112/08, wskazano, że wniosek o wyłączenie sędziego musi określać osobę (tożsamość) sędziego, którego dotyczy, oraz wskazywać zindywidualizowane przyczyny wyłączenia. Jeżeli wniosek dotyczy większej liczby sędziów, wszyscy oni muszą być oznaczeni przez wskazanie imion i nazwisk, a przyczyny wyłączenia powinny dotyczyć do każdego z nich. Braki lub niedokładności wniosku w tym zakresie uniemożliwiają nadanie mu właściwego biegu. Wniosek P. S. o wyłączenie sędziów nie spełniał powyższych wymogów i pomimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych, wniosek ten nie został uzupełniony w zakreślonym terminie.

Na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego P. S. wniósł zażalenie, podnosząc, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane w sposób niekorzystny dla niego. Stwierdził, że w sposób właściwy uzasadnił wniosek i w wymaganym terminie uzupełnił braki formalne.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej jako "P.p.s.a."), Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Wniosek o wyłączenie sędziów, powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 46 P.p.s.a., a dodatkowo, zgodnie z treścią art. 20 P.p.s.a., zawierać uprawdopodobnienie przyczyny wyłączenia. Niewskazanie sędziego z imienia i nazwiska oraz brak uzasadnienia jego wyłączenia w odniesieniu do każdego sędziego czyni, niemożliwym rozpoznanie wniosku.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze