Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia [...] Sp. z o. o. "[...]" Sp. k. z siedzibą w Poznaniu na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2675/13 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi [...] Sp. z o. o. "[...]" Sp. k. z siedzibą w Poznaniu na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2675/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przyznania prawa pomocy [...] w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi [...] (dalej spółka) na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. własności nieruchomości.

Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem tegoż Sądu z dnia 20 stycznia 2014 r., I SA/Wa 2675/13 odmówiono spółce przyznania prawa pomocy. Z oświadczeń złożonych przez spółkę zawartych we wniosku wynikało, że spółka nie prowadzi żadnej działalności, wysokość kapitału zakładowego, majątku i środków finansowych spółki wynosi 50.000 zł, zaś w bilansie za rok 2013 wykazano stratę w wysokości 1.120.159,58 zł. Na wskazanym we wniosku rachunku bankowym strony na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku zgromadzono środki w wysokości 766,80 zł. W odniesieniu do oświadczeń wnioskodawcy Sąd stwierdził, że przedłożony rachunek bankowy zajęty z tytułu niezapłaconego podatku VAT nie potwierdza zawartych we wniosku oświadczeń, że spółka nie prowadzi żadnej działalności. Wobec spółki nie wszczęto postępowania upadłościowego ani naprawczego. Przedsiębiorstwo, które nie wykazało, że utraciło płynność finansową i nadal funkcjonuje w obrocie gospodarczym, nawet mimo trudności finansowych, winno partycypować w kosztach postępowania sądowego. Stwierdzając brak podstaw do przyznania spółce prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego Sąd zauważył, że w toczącym się postępowaniu spółka reprezentowana może być przez r. pr. G. K. , umocowanego do działania w charakterze prokurenta samoistnego spółki, co wynika z danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Na postanowienie z 20 stycznia 2014 r. strona nie wniosła zażalenia.

Wyrokiem z dnia 11 czerwca 2014 r., I SA/Wa 2675/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania. Postanowieniem z dnia 2 października 2014 r., I SA/Wa 2675/13 Sąd ten odrzucił skargę kasacyjną spółki od wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r. Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2015 r., I SA/Wa 2675/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił stronie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej.

W wyniku rozpoznania ponownego wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia 22 maja 2015 r., I SA/Wa 2675/13 odmówił spółce przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynikało, że spółka, której zakładowy wynosi 50.000 zł, zajmuje się nabywaniem i obrotem nieruchomościami, jednak obecnie nie prowadzi żadnej działalności. W 2013 r. spółka poniosła stratę w wysokości 2.578.547,53 zł, zaś stan konta bankowego wynosi 75,47zł. Referendarz rozpoznający wniosek ustalił jednak, że spółka prowadzi szeroką i zróżnicowaną działalność gospodarczą, co umożliwia pozyskanie przez spółkę [środków na] pokrycie kosztów sądowych, których wysokość ogranicza się do kwoty 100 zł tytułem wpisu od zażalenia. Z nadesłanych dokumentów, w tym sprawozdania finansowego za 2014 r. wynika, że spółka osiągnęła zysk z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 3.633,80 zł, co potwierdza nadesłany rachunek zysków i strat za rok 2014 r. Zawarte ww. sprawozdaniu finansowym podstawowe wskaźniki ilustrujące sytuację finansową i możliwości płatnicze spółki wskazują na dobrą sytuację finansową firmy. W aktywach trwałych spółki występują udzielone pożyczki długoterminowe w wysokości 844,4 tys. zł. Nadto spółka dysponuje kapitałem własnym, na który składają się wkłady wspólników w wysokości 3.890.500 zł. Mimo deklarowanego braku przychodów spółka zamierza kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą. Na podstawie deklaracji VAT-7 za okres styczeń - marzec 2015 r. ustalono, że spółka posiada nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (wynoszące w styczniu 15.630,00 zł, w lutym 15.676,00 zł, a w marcu 16.212,00 zł), które przenosi na kolejny okres rozliczeniowy, podczas gdy istnieje także możliwość zadeklarowania zwrotu nadwyżki na konto bankowe. Może zatem zwrócić się do organu podatkowego o zwrot nadpłaconego VAT. Referendarz stwierdził, że nadesłanego raportu kasowego spółki za okres od [...] stycznia 2015 r. do [...] marca 2015 r. wynika, że obecny stan kasy spółki wynosi 38.773,41 zł, zatem nie można uznać, że spółka nie ma żadnych środków by ponieść koszty sądowe samodzielnie. Dokonana przez referendarza analiza wyciągów z rachunków bankowych za okres od [...] lutego do [...] kwietnia 2015 r. doprowadziła do ustalenia, że spółka aktywnie prowadzi działalność gospodarczą. Suma obrotów na koncie w lutym 2015 r. wyniosła 36.000 zł, w marcu - 545.769,96 zł, w kwietniu 2015 r. 1.311,10 zł. Sumy obrotów na koncie są zatem znaczne. Na konto spółki dokonywane są przelewy wewnętrzne od [...] czy od [...] tytułem spłaty pożyczek i odsetek. Wyciągi z rachunku bankowego wskazują na płynność finansową spółki. Z nadesłanego bilansu za rok 2014 r. i wstępnej wersji za okres od [...] stycznia do [...] marca 2015 r. wynika, że na dzień [...] marca 2015 r. spółka osiągnęła zysk w wysokości 3.633,80 zł, a na dzień [...] maja 2015 r. poniosła stratę w wysokości 7.101,69 zł. Uwzględniwszy powyższe dane, a przede wszystkim wysokość kapitału zakładowego spółki, kapitału własnego spółki, stan kasy na dzień [...] maja 2015 r. (38.773,41 zł) i nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w uzasadnieniu postanowienia z [...] maja 2015 r. stwierdzono, że spółka jest w stanie ponieść koszty sądowe samodzielnie. Odnosząc się do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu zauważono, że strona wniosła o ustanowienie radcy prawnego w osobie G.K. prowadzącego kancelarię radcy prawnego w Poznaniu w sytuacji, gdy udzieliła pełnomocnictwa procesowego temu radcy prawnemu do reprezentowania w sprawie i pełnomocnik podjął już w imieniu spółki czynności.

Strona 1/4