Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maciej Dybowski po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 1188/15 odrzucającego wniosek J. J. M. o przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 19 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 1188/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek J. J. M. o przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie w sprawie ze skargi J. M. (dalej skarżący) na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji wskazał, że J. J. M.(dalej pełnomocnik) wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy skarżącemu podając dane dotyczące własnego stanu rodzinnego, majątku i dochodów.

Zarządzeniem z 14 czerwca 2016 r. referendarz sądowy poinformował wnioskodawcę, że nie jest stroną niniejszego postępowania, natomiast występuje w nim jako pełnomocnik J. M. (ojca) i nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z postępowaniem. Przesłano pełnomocnikowi skarżącego formularz PPF w celu jego wypełnienia o dane dotyczące skarżącego, w przypadku gdy zamierza on ubiegać się o przyznanie prawa pomocy.

Wezwanie skutecznie doręczono pełnomocnikowi skarżącego dnia 23 czerwca 2016 r. i pozostało bez odpowiedzi.

Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2016 r. referendarz sądowy odmówił przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Pełnomocnik skarżącego złożył sprzeciw wskazując, że zgodnie z wezwaniem Sądu złożył formularz PPF podając swoje dane dotyczącego stanu rodzinnego, majątku i dochodów.

Sąd I instancji wskazał, że prawo pomocy może być przyznane jedynie stronie postępowania. Stronami postępowania, zgodnie z art. 32 ppsa są skarżący oraz organ którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi oraz podmioty, o których mowa w art. 33 ppsa. Zgodnie z art. 12 ppsa przez stronę, rozumie się również uczestnika postępowania. Strony postępowania mogą działać przed sądem przez swoich pełnomocników (art. 34 ppsa), co nie oznacza, że pełnomocnik uzyskuje status strony postępowania. Sąd I instancji wskazał na uchwałę 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.5.2010 r., I OPS 11/09 (ONSAiWSA 2010/4/54), podjętą na skutek wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z którą wniosek o przyznanie prawa pomocy składany na urzędowym formularzu, o jakim mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy może być podpisany także przez pełnomocnika strony. Powyższe oznacza, że pełnomocnik może podpisać w imieniu strony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy (a więc może go także wypełnić), nie ma jednak wątpliwości, że dane zawarte w formularzu muszą dotyczyć wyłącznie strony postępowania, a nie pełnomocnika (k. 1 pkt VI, k. 3, 12, 37-38, 52-56, 64-67, 90-92, 97, 112-113 akt sądowych).

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł J. M. reprezentowany przez pełnomocnika J. J. M..

Strona 1/2