Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 496/08
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch (spr.) po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. B. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2009 r., sygn. akt I OZ 208/09 o oddaleniu zażalenia E. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1671/08 w sprawie ze skargi E. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 496/08 postanawia: odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 16 marca 2009r., sygn. akt I OZ 208/09 oddalił zażalenie E. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1671/08 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi E. B. na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości.

Pismem z dnia 28 marca 2009 r. E. B. zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o uchylenie postanowienia z dnia 16 marca 2009 r., ponowne rozpoznanie sprawy i wydanie pozytywnego postanowienia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczenie sądu jest prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego przepisy powołanej ustawy nie przewidują możliwości wniesienia środków odwoławczych.

W związku z tym zażalenie E. B. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2009 r., sygn. akt I OZ 208/09 jako niedopuszczalne podlegało odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 193 i art. 197 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury