Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] "[...]" z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Krajowemu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z zażalenia Prokuratora Krajowego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 r. sygn. akt II SO/Wa 5/07 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] "[...]" z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Krajowemu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia: 1. podjąć zawieszone postępowanie, 2. uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator
Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek Prokuratora Krajowego o przywrócenie terminu do wystąpienia z zażaleniem na postanowienie tego Sądu z dnia 5 września 2007 r. o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości 9 908,92 zł za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie wskazanym w art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a. uznając wniosek organu za niedopuszczalny.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż Prokurator Krajowy wystąpił z zażaleniem na postanowienie o wymierzeniu mu grzywny za naruszenie obowiązków wskazanych w art. 54 § 2 P.p.s.a., podczas gdy orzeczenia takie - jako kończące postępowanie w sprawie - winno być zaskarżone w drodze skargi kasacyjnej, na podstawie art. 173 § 1 P.p.s.a.. O sposobie i terminie zaskarżenia przedmiotowego orzeczenia Prokurator Krajowy pouczony został przy doręczeniu mu odpisu postanowienia, jednakże zakwestionował on to pouczenie i wniósł zażalenie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia, który uzasadniony został tym, iż zdaniem organu Sąd dokonał błędnego pouczenia co do przysługującego stronie środka zaskarżenia. Zdaniem Sądu zażalenie takie było niedopuszczalne, co czyniło niedopuszczalnym także wniosek o przywrócenie terminu do wystąpienia z tym środkiem zaskarżenia.

Ponadto Sąd podkreślił, iż w sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 194 § 1 pkt 10 P.p.s.a., według którego na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie wymierzenia grzywny przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem Sądu przepis ten dotyczy jedynie postanowień wydawanych w toku postępowania.

Zażalenie na postanowienie z dnia 20 listopada 2007 r. wniósł Prokurator Krajowy, domagając się jego uchylenia w całości. W ocenie Prokuratora stanowisko wyrażone przez Sąd jest niewłaściwe, bowiem środkiem zaskarżenia jaki przysługuje stronie od postanowienia o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a. jest zażalenie, co wynika z interpretacji tego przepisu oraz art. 173 § 1. art. 194 § 1 pkt 10 i art. 63 P.p.s.a. Zdaniem organu wniosek o wymierzenie organowi grzywny jest wnioskiem wszczynającym postępowanie, o jakim mowa w art. 63 P.p.s.a., przy czym postępowanie to nie jest tożsame z postępowaniem wszczętym skargą i kończącym się orzeczeniem zaskarżalnym w drodze skargi kasacyjnej. Organ podkreślił, iż z treści art. 173 § 1 P.p.s.a. wynika, iż od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna tylko jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Według Prokuratora Krajowego w przedmiotowej sprawie takim przepisem szczególnym będzie art. 194 § 1 pkt 10 P.p.s.a, zaś twierdzenie to poparł szeregiem orzeczeń sądów administracyjnych oraz stanowiskiem wyrażonym w doktrynie. Organ podkreślił przy tym, iż jedyną przyczyną niedochowania terminu do wystąpienia ze środkiem zaskarżenia było wadliwie pouczenie Sądu o konieczności wniesienia skargi kasacyjnej

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator