Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku realizacji zadań określonych w ustawie o policji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Borowiec po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia adw. A.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2008 r., sygn. akt IV SAB/Wa 135/07 o przyznaniu ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. S. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w W., ul. [...] kwotę 120 (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) stanowiącą 22% podatku od towarów i usług VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. C. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku realizacji zadań określonych w ustawie o policji postanawia uchylić zaskarżone postanowienie

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r. przyznał na rzecz adwokata A. S. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w W., ul. [...] kwotę 120 zł oraz kwotę 26,40 zł stanowiącą 22% podatku od towarów i usług VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. C. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku realizacji zadań określonych w ustawie o policji

W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż wynagrodzenie przyznano za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w w/w sprawie, w oparciu o art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348, ze zm.).

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł adwokat A. S., podnosząc, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny błędnie uznał, iż przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 50% stawki minimalnej, podczas, gdy wynagrodzenie to powinno wynosić 75% tej stawki, bowiem został on wyznaczony dopiero do sporządzenia skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Pełnomocnik ustanowiony w ramach przyznanego prawa pomocy otrzymuje wynagrodzenie wskazane w art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z faktycznym udzieleniem pomocy prawnej. Wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem ustala się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b powołanego rozporządzenia, stawki minimalne w postępowaniu sądowadministracyjnym za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynoszą 50 % stawki minimalnej określone w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej jednak niż 120 zł.

Mając na uwadze, że jak wynika z analizy akt sprawy, w przedmiotowej sprawie pełnomocnik ustanowiony został po wydaniu postanowienia o odrzuceniu skargi i sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, a nie prowadził sprawy w I instancji, w rozumieniu § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 75 % stawki minimalnej przewidzianej w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" rozporządzenia, co daje kwotę 180 zł. Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia tak ustaloną opłatę należy podwyższyć o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, co daje kwotę 219,60zł.

Z tego względu na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji