Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Wiśniewska, , , po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia uczestnika postępowania Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 808/06 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 11 stycznia 2007 r. oddalającego wniosek o wyłączenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi Z. W., S. W., J. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu
Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 21 sierpnia 2007 r. Przewodniczący, z powołaniem się na § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193), wezwał Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 11 stycznia 2007 r. oddalające wniosek o wyłączenie referendarza sądowego, w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia (art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270; zwanej dalej P.p.s.a.).

Na powyższe zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. Z. W. wniósł zażalenie, w którym zarzucił, że zarządzeniem wezwano go do uiszczenia wpisu sądowego od "faktycznie nieistniejącego" postanowienia Sądu z dnia 11 stycznia 2007 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wbrew stanowisku uczestnika postępowania w aktach sprawy znajduje się postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2007 r. oddalające wniosek o wyłączenie referendarza sądowego od udziału w sprawie (k. 139- 140 akt), na które w dniu 29 stycznia 2007 r. Z. W. złożył zażalenie (k. 181 akt).

Przechodząc do rozpoznania wniesionego zażalenia wskazać należy, że ustawową zasadą wyrażoną w art. 220 § 1 P.p.s.a. jest to, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zgodnie zaś z art. 230 § 1 i 2 P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. W związku z tym, Przewodniczący prawidłowo ze wskazaniem na § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wezwał uczestnika postępowania do uiszczenia należnej opłaty od zażalenia (art. 220 § 3 P.p.s.a.).

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny uznał zażalenie za bezzasadne i na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 P.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu