Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. Nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Tamara Dziełakowska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia G. L. i J. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2018 r. sygn. akt II SA/Ol 20/18 o oddaleniu wniosku o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów WSA: Adama Matuszaka, Katarzyny Matczak, Bogusława Jażdżyka oraz referendarza sądowego Krzysztofa Nesteruka w sprawie ze skargi G. L. i J. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] listopada 2017 r. Nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości postanawia oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił wniosek skarżących G. L. i J. G. o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów WSA: Adama Matuszaka, Katarzyny Matczak, Bogusława Jażdżyka oraz referendarza sądowego Krzysztofa Nesteruka.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że zdaniem skarżących ww. sędziowie wydali wyrok w ich sprawie, a referendarz odmówił im przyznania im prawa pomocy. Wskazani we wniosku sędziowie i referendarz sądowy złożyli do akt sprawy oświadczenia, w których wskazali, że nie istnieje między nimi a stronami tego postępowania okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności w sprawie.

Oddalając wniosek, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że przeświadczenie skarżących o działaniu wskazanych sędziów i referendarza "na ich niekorzyść" nie stanowi wystarczającej przesłanki uzasadniającej ich wyłączenia od orzekania w tej sprawie. Oceny tej nie może zmienić subiektywne przekonanie skarżących o takim działaniu na niekorzyść strony na skutek odmowy przyznania prawa pomocy. Ponadto, niezadowolenie strony z rozstrzygnięcia jej sprawy nie stanowi podstawy do wyłączenia sędziów. Prawidłowość podejmowanych rozstrzygnięć podlega kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego i tylko w tym trybie dopuszczalne jest kwestionowanie niekorzystnych rozstrzygnięć sądu wojewódzkiego. Nadto, zarzuty zgłoszone we wniosku nie zostały poparte żadnymi dowodami. Okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie musi być realna, a nie potencjalna. Nie jest zatem wystarczająca sama podejrzliwość strony, bądź utrata zaufania do bezstronności sędziego wynikająca z samego przeczulenia strony lub subiektywnego odczucia. Nie ma znaczenia subiektywne przekonanie o niekorzystnych działaniach podejmowanych przez sędziów, lecz konieczne jest wskazanie poważnych powodów, które obiektywnie spowodowałyby utratę zaufania co do bezstronności sędziów. Wyłączenie sędziego, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 - zwanej dalej jako P.p.s.a.) ma zapewnić obiektywizm sądu i nie może być traktowane jako możliwość eliminowania w postępowaniu sędziów, których strona uznaje za nieodpowiadających subiektywnemu pojmowaniu swoich interesów. Z tych też przyczyn, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak na wstępie na podstawie art. 19 w związku z art. 22 § 1 i § 2 P.p.s.a.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli skarżący, zaskarżając je w całości i zarzucając mu naruszenie art. 183 § 2 pkt 5 oraz art. 19, art. 20 § 1 i 3, art. 177 § 5 P.p.s.a. oraz art. 24 § 1 P.p.s.a. i art. 78 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 177 § 5 P.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Instytucja wyłączenia sędziego zarówno z mocy prawa, jak i na wniosek strony jest istotną gwarancją procesową, która ma zapewnić rozpoznanie sprawy przez sąd w takim składzie orzekającym, którego sędziowie nie pozostają w relacjach osobistych ze stronami oraz nie mieli wcześniej wskazanych w ustawie związków z rozpoznawaną sprawą. Ratio legis przepisów o wyłączeniu sędziego, we wszystkich procedurach sądowych sprowadza się do eliminowania przyczyn, które mogą skutkować wątpliwościami, co do bezstronności i obiektywizmu sędziego w rozpoznaniu określonej sprawy. Poza wypadkami wyłączenia z mocy samego prawa (art. 18 § 1 P.p.s.a.), wyłączenie sędziego następuje na wniosek wówczas, jeżeli zachodzą takie okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości, co do bezstronności sędziego (art. 19 P.p.s.a.).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze