Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. na pismo Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...]
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2008r., sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o odrzuceniu zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi Z. W. na pismo Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2008 r., sygn. akt I Sa/Wa 1902/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie tegoż Sądu z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1902/07, o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Na to postanowienie Z. W. złożył zażalenie, w związku z czym, w wykonaniu zarządzenia, Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wezwano go do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia , pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Na to zarządzenie Z. W. złożył zażalenie, z którego wynika, że się z nim nie zgadza.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), strony obowiązane są ponosić koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Natomiast w myśl art. 214 § 1 i § 2 wskazanej ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.

Stosownie zaś do art. 220 § 1 powołanej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd, o czym stanowi art. 220 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Naczelny Sąd Administracyjny pragnie wskazać, że w myśl art. 230 § 1 powołanej ustawy, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami zaś, o których mowa w art. 230 § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast art. 231 tej ustawy stanowi, ze wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, w innych sprawach pobiera się wpis stały.

W niniejszej sprawie, skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia należnego wpisu, wraz z pouczeniem o konsekwencjach niezastosowania się do wezwania Sądu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa