Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 r., II SA/Wa 8/11 odmawiające przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2011 r., II SA/Wa 8/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił M. C. przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż pismem z dnia 13 sierpnia 2009 r. M. C. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1553/09 M. C. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi, w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismem z dnia 21 października 2009 r., uzupełnionym wnioskiem z dnia 30 listopada 2009 r., skarżąca zwróciła się do WSA w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 18 stycznia 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 1553/09 odmówiono M. C. przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Pismem z dnia 15 lutego 2010 r. wymieniona złożyła sprzeciw od przedmiotowego postanowienia.

WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 24 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 1553/09 odmówił M. C. przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, wskazując, że wnioskodawczyni nie wykazała, iż poniesienie przez nią (przy wsparciu prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe rodziny) kosztów wpisu od skargi może stworzyć realne zagrożenie dla jej ekonomicznej egzystencji oraz ekonomicznej egzystencji pozostałych członków rodziny.

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2010 r. sygn. akt I OZ 502/10 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie M. C. wniesione na przedmiotowe postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 09 sierpnia 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 1553/09 M. C. została wezwana do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 września 2009 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis przedmiotowego zarządzenia skarżąca otrzymała w dniu 01 września 2010 r., a w dniu 08 września 2010 r., tj. w terminie zakreślonym przez Sąd do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 września 2009 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, skarżąca, pismem z dnia 08 września 2010 r., uzupełnionym wnioskiem z dnia 14 października 2010 r., złożyła kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy w przedmiotowej sprawie, w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawczyni podała, że znajduje się w ciężkiej sytuacji na skutek pozbawienia jej syna Kamila szkoły bez decyzji. Oświadczyła, że oprócz mieszkania lokatorskiego o powierzchni 64 m2 nie posiada żadnego majątku. Wskazała, że zawiesiła działalność gospodarczą, a na dochód rodziny składa się kwota 500 zł z tytułu prac dorywczych podejmowanych przez męża K. oraz kwota 1500 zł, którą otrzymuje córka E. z tytułu umowy o dzieło.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Edukacji Narodowej i Sportu