Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Prokuratorowi Rejonowemu Warszawa Ś.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2007 r. sygn. akt II SO/Wa 161/06 o oddaleniu wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prokuratorowi Rejonowemu Warszawa Ś. p o s t a n a w i a: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 28 grudnia 2006 r. Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K., reprezentowane przez przewodniczącego - P. B., złożyło wniosek o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Rejonowemu W. Ś. w związku z nieprzekazaniem przez niego skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

W wykonaniu zarządzenia Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2007 r., wezwano Stowarzyszenie do nadesłania dokumentów wskazujących na sposób reprezentacji tegoż Stowarzyszenia.

W odpowiedzi, Stowarzyszenie przesłało kserokopię statutu, wskazując, że zgodnie z jego zapisem, przewodniczący reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Poinformowano także, iż wciąż trwa procedura ujawnienia zmian dokonanych w statucie Stowarzyszenia w KRS. Podkreślono także, iż taki sposób reprezentacji został uznany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w kilku innych sprawach, a także przez inne sądy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 15 listopada 2007 r. sygn. akt II SO/Wa 161/06 oddalił wniosek Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. o wymierzenia grzywny Prokuratorowi Rejonowemu W. Ś., wskazując, że opóźnienie organu w wykonaniu nałożonego przepisami obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, wyniosło jedynie 6 dni i nie miało wpływu na możliwość rozpoznania sprawy. Sąd podkreślił, że organ przekazał ostatecznie Sądowi skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę jeszcze przed złożeniem przez skarżącego wniosku o wymierzenie grzywny.

Na powyższe postanowienie Stowarzyszenie złożyło skargę kasacyjną, zarzucając mu naruszenie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez niezasadne uznanie, iż Prokuratura Rejonowa W. - Ś. mimo przekroczenia terminu dopełniła obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 powołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że skoro obowiązek wynikający z art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej został wykonany 6 dni po upływie terminu, to nie można uznać, że Prokuratura Rejonowa W. - Ś. wykonała swój obowiązek.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Prokurator Rejonowy W. - Ś. wniósł o jej oddalenie, przychylając się do stanowiska Sądu pierwszej instancji.

Wskazać w tym miejscu należy, że z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy o sygn. akt I OZ 51/08, dotyczącej również Stowarzyszenia, których kopię załączono do akt niniejszej sprawy wynika, że Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2007 r. , sygn. akt KR XI Ns Rej KRS [...], zarejestrował zmiany w składzie komisji rewizyjnej i oddalił wniosek Stowarzyszenia w zakresie wpisania zmian dotyczących sposobu reprezentacji podmiotu.

Sąd wskazał, że Stowarzyszenie było wzywane do uzupełnienia braków wniosku przez wprowadzenie stosownych zmian w statucie, lecz mimo upływu zakreślonego terminu, braki te nie zostały uzupełnione. Wskazano, że zmiany te dotyczyły przede wszystkim obligatoryjnych elementów statutu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy prawo o stowarzyszeniach, w związku z czym, w ocenie Sądu należało wniosek w tej części oddalić.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator