Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Tamara Dziełakowska po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 stycznia 2020 r. sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu zażalenia J. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 września 2019 r. sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu skargi J. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. sygn. akt VIII/100/2019 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżonym postanowieniem z 15 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie skarżącej J. K. na postanowienie tego Sądu z 23 września 2019 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

W uzasadnieniu skarżonego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że odpis postanowienia Sądu z 23 września 2019 r. został doręczony skarżącej 30 września 2019 r. wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia zażalenia oraz wskazaniem, jakie wymogi formalne musi ono spełniać, by mogło być rozpoznane. Pismem z 7 października 2019 r. skarżąca wniosła, sporządzone przez siebie, zażalenie na powyższe postanowienie. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, niezachowane zostały niezbędne wymogi formalne zażalenia, tj. niezachowano przymusu adwokacko - radcowskiego przy sporządzaniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, co jest brakiem nieusuwalnym. Bez wpływu na to pozostaje również fakt, że postanowieniem referendarza sądowego z 17 października 2019 r. sygn. akt III SPP/Kr 205/19 zwolniono skarżącą od kosztów sądowych i ustanowiono dla niej adwokata. Nie zmienia to bowiem faktu, że zażalenie skarżącej z 7 października 2019 r. zostało sporządzone przez nią własnoręcznie, a w związku z tym podlega odrzuceniu jako niespełniające przewidzianych w ustawie wymogów formalnych. Z tych też przyczyn, Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a.).

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca, zaskarżając je w całości i zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a to:

1. art. 178 w zw. z art. 194 § 4 P.p.s.a. polegającego na odrzuceniu zażalenia skarżącej na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej z powodu niezachowania przymusu adwokacko - radcowskiego, w sytuacji gdy skarżąca dwukrotnie złożyła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu (w skardze do WSA w Krakowie z dnia 1 lipca 2019 r. na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. oraz powtórzyła wniosek w zażaleniu z dnia 7 października 2019 r.), wobec czego skarżąca w sposób przez siebie niezawiniony nie miała możliwości uczynienia zadość wymogom przewidzianym w art. 175 § 1 P.p.s.a.,

2. art. 178 w zw. z art. 194 § 4 P.p.s.a. poprzez odrzucenie zażalenia skarżącej na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej z powodu niezachowania przymusu adwokacko - radcowskiego z pominięciem okoliczności przyznania skarżącej prawa pomocy postanowieniem starszego referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 17 października 2019 r. w postaci zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu, co spowodowało nieważność postępowania prowadzonego przed sądem pierwszej instancji określoną w art. 183 § 2 pkt 5 P.p.s.a., pozbawiając skarżącą możliwości obrony jej praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Strona 1/2