Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. o wymierzenie Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Dnia 26 czerwca 2008 roku Naczelny Sąd Administracyjny w osobie: Sędziego NSA Zygmunta Zgierskiego po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008 r. o sygn. akt II SO/Wa 8/08 o wymierzeniu Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywny w wysokości 13.455,15 z tytułu nieprzekazania do Sądu skargi w sprawie z wniosku J. P. o wymierzenie Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku J. P., na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., wymierzył Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywnę w wysokości 13.455,15 złotych za nieprzekazanie do sądu skargi.

Jak wynika z uzasadnienia powyższego postanowienia, w dniu 8 grudnia

2005 r. J. P. wystąpił do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa o udostępnienie kopii protokołów Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Stadniny Koni "[...]" w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W dniu 27 stycznia 2006 r. J. P. złożył skargę na odmowę dostępu do informacji publicznej, skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga została przesłana do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych przy piśmie z dnia 1 lutego 2006 r.

Następnie, w dniu 25 stycznia 2008 r. J. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłość postępowania w sprawie ze skargi z dnia 27 stycznia 2006 r. w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej, zaś pismem z dnia 8 lutego 2008 r. wyjaśnił, iż skargę z dnia 25 stycznia 2008 r. należy rozumieć jako wniosek o wymierzenie Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

W odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych podniósł, iż nie jest organem administracji publicznej. Wyjaśnił również, że w dniu 8 grudnia 2005 r. J. P. wystąpił do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o udostępnienie mu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej kopii protokołów Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Na wniosek ten Agencja udzieliła odpowiedzi, w którym poinformowała, iż J. P. na podstawie art. 203 § 3 i 231 § 3 kodeksu spółek handlowych miał dostęp do żądanych dokumentów i w związku z tym, nie jest zobowiązana do ponownego ich udostępniania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W postanowieniu o wymierzeniu grzywny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w pierwszej kolejności wskazał, iż zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa na podstawie art. 5 powołanej ustawy, powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz. Organem Agencji Nieruchomości Rolnych, stosownie do art. 8 ustawy są Prezes i Rada Nadzorcza. Powyższe oznacza , iż Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych mieści się w kręgu podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), tj. obowiązany jest do udostępnienia informacji publicznej.

Sąd wskazał, iż stosownie do art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ zaś, w myśl art. 54 § 2 p.p.s.a., przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Dodatkowo, mając na uwadze charakter prawa do dostępu do informacji publicznej, ustawodawca, w art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwiększył gwarancje procesowe nadania biegu sprawie i skrócił termin przewidziany w art. 54 § 2 p.p.s.a. do 15 dni.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych