Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania
Uzasadnienie strona 2/2

Wniesiona w rozpoznawanej sprawie przez J. W. skarga na decyzję Ministra Infrastruktury jest pismem wszczynającym postępowanie sądowoadministracyjne, a zatem podlega ona obowiązkowi wpisu sądowego. Zagadnieniem jest natomiast charakter tego należnego wpisu.

Wyjaśnienia wymaga zatem, czy przedmiot zaskarżonej decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...], orzekającej o wywłaszczeniu nieruchomości i zawierającej ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, dotyczy należności pieniężnej o której mowa w art. 216 i 231 p.p.s.a., w przeciwnym bowiem przypadku należny jest wpis stały.

Z treści skargi wynika, że skarżący zakwestionował powyższą decyzję w całości i wniósł o jej uchylenie w całości wraz z poprzedzającą ją decyzją organu pierwszej instancji. Skarżący kwestionuje prawidłowość dokonanego wywłaszczenia zarówno co do zasadności wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego, sposobu jego przeprowadzenia, treści zawartego w decyzji rozstrzygnięcia o pozbawieniu go prawa własności określonych działek gruntu, jak i co do ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Skarżący zmierza zatem do podważenia i wyeliminowania z obrotu prawnego całej decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, polegającym na pozbawieniu prawa własności określonej nieruchomości. Jednym ze składników tej decyzji jest orzeczenie o odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość, jednakże kwestia ta jest elementem wtórnym w stosunku do samego wywłaszczenia - należy się ono i przyznaje się je za wywłaszczoną nieruchomość. To zaś oznacza, że w takim przypadku zasadniczym przedmiotem zaskarżenia jest pozbawienie prawa własności nieruchomości, a nie należność pieniężna w rozumieniu przepisów art. 216 i 231 p.p.s.a, chociażby skarżący kwestionował także ustalenie wysokości odszkodowania. Z powyższego wynika, że jeżeli skarżący kwestionuje decyzję wywłaszczeniową o pozbawieniu prawa własności nieruchomości, bez wyraźnego ograniczenia skargi tylko do odszkodowania, to wpisem należnym od takiej skargi jest wpis stały w wysokości 200 zł, jako należny w sprawie z zakresu nieruchomości zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Niezależnie od tego, czy w takiej skardze podnoszone są zarzuty wyłącznie przeciwko legalności decyzji w części dotyczącej samego wywłaszczenia nieruchomości, czy skarżący kwestionuje decyzję także w części odnoszącej się do ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, charakter wpisu sądowego nie ulega zmianie.

Z powyższych względów Sąd orzekający w tej sprawie nie podziela odmiennego stanowiska przyjętego m.in. w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. sygn. akt I OZ 257/08.

W tym stanie rzeczy należy zgodzić się z twierdzeniem skarżącego w zażaleniu, że w tej sprawie przy ustaleniu wysokości wpisu sądowego doszło do naruszenia art. 231 p.p.s.a.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 i art. 198 p.p.s.a., orzekł o uchyleniu zaskarżonego zarządzenia.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury