Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 607/05
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 642/09 odmawiające przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 607/05 postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/3

Wnioskiem, który do biura podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął w dniu [...] marca 2010 r., J. O. wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze swojej skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1149/07, odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 607/05.

Wniosek, o którym mowa jest drugim wnioskiem skarżącego o przyznanie prawa pomocy w przedmiotowym zakresie. Poprzedni wniosek, który do biura podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął w dniu [...] września 2009 r., rozpoznany został odmownie postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 642/09. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dniem 4 stycznia 2010 r., sygn. akt I OZ 1161/09, oddalił zażalenie na powyższe postanowienie.

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia 31 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 642/09 odmówił przyznania prawa pomocy w zakresie wskazanym we wniosku z dnia [...] marca 2010 r.

Wskutek wniesienia sprzeciwu skarżącego nastąpiła sytuacja określona w art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 18 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 642/09, odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w myśl art. 243 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Oznacza to, że strona - jeżeli jej poprzedni wniosek załatwiony został negatywnie - może złożyć kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy. Natomiast rozpoznając ponowny wniosek ocenia się czy nastąpiła zmiana okoliczności finansowej wnioskującego i czy zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 246 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że w niniejszej sprawie nie zaistniały przesłanki uzasadniające uwzględnienie kolejnego wniosku J. O. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Z ponownie złożonego wniosku wynika, że sytuacja majątkowa skarżącego od czasu rozpoznania wcześniejszego wniosku o przyznanie prawa pomocy nie uległa pogorszeniu, a wniosek ten uzasadniony został analogicznie jak wcześniejszy.

Na to postanowienie zażalenie złożył J. O. wskazując, że nie jest w stanie ponieść żadnych kosztów sądowych. Wskazał także, że w ostatnim czasie przeżył dużo stresu w związku z przebytym udarem mózgu.

Strona 1/3