Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 607/05
Uzasadnienie strona 3/3

Obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy obciąża wnioskodawcę. Oznacza to, iż to wnioskodawca powinien przedstawić dane dotyczące sytuacji rodzinnej i majątkowej, przemawiające za przyznaniem prawa pomocy.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny pragnie podkreślić, ze prawo pomocy jest szczególną instytucją postępowania przed sądami administracyjnymi, która ma na celu zagwarantowanie konstytucyjnego prawa do sądu osobom, które nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów postępowania sądowego, a tym samym realizację uprawnień wynikających z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku (Dz. U. z 1993roku, nr 61, poz. 284 ze zm.).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w niniejszej sprawie Sąd pierwszej instancji prawidłowo odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Za Sądem pierwszej instancji zaznaczyć bowiem należy, że wskazywanych przez skarżącego miesięcznych wydatków, polegających między innymi na spłacie kredytu zaciągniętego na studia córki w Wielkiej Brytanii, czy też spłacie innych kredytów, nie można uznać za koszty związane z niezbędnym utrzymaniem. Poza tym, nie są to nowe okoliczności, które pojawiły się w sytuacji finansowej skarżącego. Argumenty te skarżący podnosił już w poprzednim wniosku o przyznanie prawa pomocy, który to wniosek został załatwiony odmownie postanowieniami najpierw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarżący nie wykazał natomiast, że przebyty udar mózgu - co podnosi w niniejszym zażaleniu - wpłynął na pogorszenie jego sytuacji materialnej. Rozpoznając bowiem wniosek o przyznanie prawa pomocy, Sąd bada tylko sytuację materialną skarżącego.

W związku z tym, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2010 r. nie narusza obowiązującego prawa.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisów art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Strona 3/3