Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 477/07 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 477/07 w sprawie ze skargi Z. L. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia uchylić zaskarżone postanowienie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 14 września 2007 r. odmówił Z. L. sporządzenia uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 7 września 2007 r. oddalającego skargę na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. - dalej ustawa P.p.s.a.), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony, zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Sąd I instancji podał, że w chwili złożenia przez Z. L. wniosku o sporządzenie uzasadnienia, termin do dokonania tej czynności nie rozpoczął biegu. Wniosek został bowiem złożony dnia 7 września 2007 r. o godzinie 11.30, a więc przed ogłoszeniem wyroku, który zapadł na posiedzeniu, które rozpoczęło się 7 września 2007 r. o godzinie 13.35. Wniosek ten był zatem przedwczesny.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył Z. L., wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu wyjaśnił, że z uwagi na możliwość przedłużenia rozprawy i zamknięcia Biura Podawczego Sądu, poprosił pracownika Sądu o złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia w dniu następnym. Wpływ pisma został jednak, wbrew intencjom skarżącego, odnotowany przed rozpoczęciem rozprawy. Skarżący odniósł się także w treści zażalenia do prawidłowości wyroku z dnia 7 września 2007 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z powołanym przez Sąd I instancji art. 141 § 2 ustawy P.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. W niniejszej sprawie termin do złożenia wniosku o uzasadnienie rozpoczął zatem bieg 7 września 2007 r. (dzień ogłoszenia wyroku), a zakończył się z dniem 14 września 2007 r. Wniesiony w dniu 7 września 2007 r. wniosek Z. L. należy zatem uznać za złożony z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 141 § 2 ustawy P.p.s.a.

Na marginesie należy podkreślić, że skoro Sąd I instancji uznał, że dla zachowania terminu znaczenie ma godzina złożenia przez Z. L. wniosku o sporządzenie uzasadnienia, winien był na rozprawie o godzinie 13.35 pouczyć skarżącego, występującego bez profesjonalnego pełnomocnika, iż jego wniosek złożony o 11.30 nie wywoła oczekiwanych skutków prawnych i poinformować go o konieczności ponownego złożenia wniosku.

W tym stanie rzeczy należało uznać, że Sąd I instancji niezasadnie odmówił Z. L. sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 7 września 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zatem zaskarżone postanowienie w oparciu o art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 ustawy P.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa