Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 184/07 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Transportu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu
Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r. wezwano Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia zażalenia. Postanowieniem z dnia 6 listopada 2007 r. , sygn. akt I OZ 807/07 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2007 r. Zarządzeniem z dnia 27 lutego 2008 r. Przewodniczący Wydziału WSA w Warszawie wezwał skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 29 sierpnia 2007 r. Na powyższe zarządzenie skarżący wniósł zażalenie. Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) odrzucił zażalenie Z. W., uznając, iż na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 29 sierpnia 2007 r. zażalenie nie przysługuje.

Na powyższe postanowienie Z. W. wniósł zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 227 § 1 p.p.s.a. zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 lutego 2008 r., wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 29 sierpnia 2007 r. nie miało charakteru zarządzenia przewodniczącego, o którym mowa w art. 227 § 1 p.p.s.a., a więc zarządzenia na które przysługuje zażalenie. Powołana wyżej ustawa nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na zarządzenia wzywającego do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia. Należy zauważyć, iż zarządzenie z dnia 27 lutego 2008 r. nastąpiło niejako w celu wykonania postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2007 r., w którym oddalono zażalenie skarżącego na pierwotne zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 sierpnia 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu. W przedstawionej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawidłowo zażalenie skarżącego na zarządzenia z dnia 27 lutego 2008 r. uznał za niedopuszczalne i postanowił odrzucić na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu