Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch po rozpoznaniu w dniu 4 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 809/06 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Opłaty administracyjne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu
Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 809/06 wezwano Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł od zażalenia z dnia 26 czerwca 2008 r. na postanowienie z dnia 3 czerwca 2008 r. oddalające wniosek o wyłączenie Sędziego [...] od orzekania w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.

Na powyższe zarządzenie Z. W. wniósł zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie wniesione przez skarżącego nie ma usprawiedliwionych podstaw, jako że nie kwestionuje ani ustalonej wysokości wpisu od skargi ani zasad jego pobierania. Wykazane w zażaleniu okoliczności są pozbawione znaczenia dla oceny zasadności zaskarżonego zarządzenia.

Ustawową zasadą wynikającą z art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "P.p.s.a." jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi pismo do sądu podlegające opłacie lub powodujące wydatki, zgodnie zaś z art. 230 § 1 od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Obowiązku powyższego nie mają tylko podmioty ustawowo zwolnione od kosztów sądowych (art. 239 P.p.s.a.) lub te, które uzyskały prawo pomocy obejmujące takie zwolnienie (art. 241 - 245 P.p.s.a.).

Skoro więc skarżący Z. W. nie uzyskał dotychczas zwolnienia od kosztów sądowych i nie przysługuje mu takie zwolnienie z mocy prawa, to wezwanie do uiszczenia wpisu było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Z uwagi powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Opłaty administracyjne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu