Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Borowiec po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H.O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 1065/12 o odrzuceniu skargi kasacyjnej H.O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 1065/12 w sprawie ze skargi H.O. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 1065/12 oddalił skargę H.O. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł H.O., reprezentowany przez radcę prawnego T.M.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie zarządzeń z dnia 13 listopada 2012 r. wezwał pełnomocnika skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 100 zł oraz nadesłanie dwóch egzemplarzy jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Przesyłka sądowa zawierająca powyższe wezwania, pomimo tego, że była dwukrotnie awizowana (pierwsze awizo z dnia 16 listopada 2012 r., powtórne awizo z dnia 26 listopada 2012 r.), nie została podjęta przez adresata i została zwrócona do Sądu w dniu 4 grudnia 2012 r.

Pełnomocnik skarżącego uiścił wpis sądowy od skargi kasacyjnej w dniu 13 grudnia 2012 r., natomiast jej odpisy nadesłał w dniu 14 grudnia 2012 r. (data stempla pocztowego).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 1065/12, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej H.O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 1065/12 w sprawie ze skargi H.O. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, odrzucił skargę kasacyjną (pkt 1) oraz zwrócił skarżącemu wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł (pkt 2).

W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej w skrócie P.p.s.a.), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Ponadto, stosownie do treści art. 178 P.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że w niniejszej sprawie zastosowanie znalazł uregulowany w art. 73 P.p.s.a. zastępczy tryb doręczenia, zgodnie z którym w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres 14 dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, a zawiadomienie o powyższym w postaci awiza umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (...). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego terminu.

Strona 1/3