Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Uzasadnienie strona 3/3

Wobec powyższych braków formalnych skargi kasacyjnej, Sąd pierwszej instancji, na podstawie zarządzeń z dnia 13 listopada 2012 r., prawidłowo wezwał pełnomocnika skarżącego do ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 P.p.s.a.).

Zgodnie z art. 73 § 1 P.p.s.a., w jego ówczesnym brzmieniu, w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (art. 73 § 3). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (art. 73 § 4).

Powyższy przepis wskazuje na jedną z form tzw. doręczeń zastępczych, kiedy to przesyłka nie zostaje doręczona bezpośrednio do rąk jej adresata, lecz przyjmuje się fikcję prawną, iż takie doręczenie nastąpiło.

Z adnotacji operatora pocztowego umieszczonych na kopercie, w której w/w wezwanie zostało przesłane pełnomocnikowi skarżącej na wskazany przez niego adres wynika, że przesyłka została prawidłowo dwukrotnie awizowana. Pierwsze awizowanie miało miejsce w dniu 16 listopada 2012 r., zaś ponowne - w dniu 26 listopada 2012 r. Przesyłkę - jako niepodjętą w terminie - zwrócono do nadawcy w dniu 4 grudnia 2012 r. Z koperty wynika również, iż w dniu 16 listopada 2012 r. pozostawiono zawiadomienie (awizo) o pozostawieniu pisma w Urzędzie Pocztowym [...], które umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej.

Sąd pierwszej instancji, na podstawie art. 73 P.p.s.a., słusznie uznał zatem przesyłkę za skutecznie doręczoną z dniem 30 listopada 2012 r. Stwierdzenie pełnomocnika skarżącego, że awiza nie otrzymał, może być uznane jedynie za przypuszczenie, jednak aby przyznać mu charakter faktu, adresat przesyłki musiałby uprawdopodobnić, że tak rzeczywiście było, czego jednak nie uczynił.

Wobec zatem nieuzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w zakreślonym w wezwaniu terminie, który upływał w dniu 7 grudnia 2012 r. (uiszczenie wpisu od skargi kasacyjnej nastąpiło w dniu 13 grudnia 2012 r., a nadesłanie odpisów skargi kasacyjnej w dniu 14 grudnia 2012 r.), Sąd pierwszej instancji prawidłowo odrzucił skargę kasacyjną na podstawie art. 178 P.p.s.a., jako niedopuszczalną.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 z związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł, jak w postanowieniu.

Strona 3/3