Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Banasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia G. sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 233/12 o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G. sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 233/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przyznania G. sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi tej Spółki na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] grudnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że przyznanie prawa pomocy osobie prawnej może nastąpić w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). Zdaniem Sądu I instancji, jednak taka sytuacja nie występuje w rozpoznawanej sprawie. Nie można bowiem zgodzić się z argumentem strony, że spółka, która prowadzi działalność deweloperską nie jest w stanie samodzielnie uiścić kosztów sądowych wynoszących obecnie 100 złotych. Sąd miał przy tym na względzie, że przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy jest drugim wnioskiem G. Sp. z o.o. oraz okoliczność, że pierwszy rozpoznany został odmownie prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2012 r. A zatem, jak podał Sąd, dokonał oceny zasadności wniosku przez pryzmat ewentualnej zmiany sytuacji finansowej przedstawionej uprzednio. Bez znaczenia jest przy tym, zdaniem Sądu I instancji, wykazana przez stronę strata za rok obrotowy 2011 w wysokości 248.559,47 zł, (która poprzednio wynosiła 130.457,68 zł), gdyż strata jest wynikiem bilansowym nadwyżki kosztów nad przychodem (skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie jest tożsama z brakiem środków finansowych, jak również nie musi oznaczać utraty płynności finansowej przez przedsiębiorcę (por. postanowienie NSA z 24 maja 2012 r., II FZ 403/12, czy z 13 czerwca 2012 r., II GZ 206/12). Ponadto, mimo że skarżąca wykazuje straty, to nadal prowadzi działalność gospodarczą, zatem uznać należy, iż posiada środki finansowe na prowadzenie swojej działalności, nakierowanej na uzyskanie przychodu, tym bardziej, że nie zgłasza wniosku o upadłość. Pomimo wezwania Sądu do nadesłania wykazu i wyciągów z posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych z okresu ostatnich trzech miesięcy oraz złożenie oświadczenia z jakich środków wypłacane jest wynagrodzenie dla profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego spółkę (karta nr 164), skarżąca przedstawiła tylko wydruk z KB 4 Oddział w Bielsku-Białej (karta nr 167) - nie wykazywanego we wniosku, natomiast nie przedłożyła wyciągów z czterech rachunków ujawnionych w formularzu PPPr, tj. trzech rachunków w Banku Millenium S.A. oraz jednego w Banku Zachodnim WBK S.A.

Strona 1/3