Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia del. WSA Jacek Fronczyk po rozpoznaniu w dniu 23 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Prezydenta Miasta K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 21/06 o odmowie dokonania wykładni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 21/06 w sprawie ze skargi Fabryki [...] "[...]" S.A. z siedzibą w K. w likwidacji na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 lipca

2006 r. sygn. akt I SA/Wa 21/06 uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...], utrzymującą w mocy decyzję tego organu z dnia [...] nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej Miasta K. z dnia [...]. nr [...] w sprawie wywłaszczenia nieruchomości, położonej w K., oznaczonej jako parcela nr [...] o pow. [...] m 2 oraz stwierdzającą nieważność tego orzeczenia w stosunku do parceli nr [...] o pow. [...] m 2.

W dniu [...] Prezydent Miasta K. wniósł o wykładnię powyższego wyroku, przez rozstrzygnięcie, czy wyrok ten uchyla zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w całości, czy też jedynie w części zaskarżonej przez Fabrykę [...] "[...]" S.A. z siedzibą w K. w likwidacji, tj. w części utrzymującej w mocy decyzję z dnia [...] nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej Miasta K. z dnia [...] nr [...] w części dotyczącej parceli nr [...].

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, iż wskazane wyżej wątpliwości wynikają z faktu, że w dniu, w którym zapadł wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 21/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał w tym samym składzie sprawę o sygn. akt I SA/Wa 22/06 i oddalił skargę Prezydenta Miasta K. na tę samą decyzję Ministra Infrastruktury z dnia z dnia [...] nr [...]. Zaznaczono przy tym, że skarga Prezydenta obejmowała swym zakresem decyzję Prezydium Rady Narodowej Miasta K. z dnia [...] nr [...], jednak w części dotyczącej parceli nr [...].

W ocenie Prezydenta Miasta K., zestawienie "zakresu zaskarżenia" z sentencją wyroku z dnia 27 lipca 2006 r. budzi wątpliwości, czy wyrokiem zapadłym w sprawie I SA/Wa 21/06 decyzja została uchylona w całości, czy tylko w zaskarżonym zakresie.

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 21/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił dokonania wykładni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 21/06.

W motywach postanowienia Sąd wskazał, że wniosek Prezydenta Miasta K. nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem wyrok z dnia 27 lipca 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 21/06 jest kompletny, zawiera rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie, których treść nie budzi wątpliwości, określonych w art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.).

Sąd I instancji wyjaśnił, że przedmiotem wykładni może być sentencja wyroku, a także wyjątkowo uzasadnienie, gdy na skutek wadliwości lub nieprecyzyjnego sformułowania, jego treść budzi wątpliwości, co do samego rozstrzygnięcia, a także sposobu wykonania wyroku. W żadnym wypadku wykładnia nie może sprowadzać się do udzielenia przez Sąd szczegółowych wyjaśnień, co do dalszego prowadzenia postępowania przez organy administracyjne oraz sposobu ponownego rozstrzygnięcia sprawy.

W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 27 lipca 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 21/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w punkcie 1 uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w całości. Uchylenie decyzji w części musiałoby wyraźnie wynikać z treści zapisu sentencji. Nie występują więc - zdaniem WSA w Warszawie - wątpliwości wymagające rozstrzygnięcia w trybie żądanym we wniosku.

Strona 1/2