Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Rajewska (sprawozdawca) Sędziowie NSA Joanna Banasiewicz Bożena Popowska po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku J. B. o wyłączenie wszystkich sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie z zażalenia J. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 840/13 o odrzuceniu wniosku o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi A. K., M. T., U. T. i L. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić wniosek

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 840/13 odrzucił wniosek J. B. o wyłączenie sędziów WSA w Warszawie - T. S., A. J. i I. M., ponieważ wniosek ten pochodził od osoby nieposiadającej przymiotu strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Na powyższe postanowienie J. B. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie. Natomiast przy piśmie z dnia 8 lipca 2015 r. J. B. złożył wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 20 § 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) wniosek o wyłączenie sądu jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.

Wniosek J. B. o wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w Naczelnym Sądzie Administracyjnym uznać należy za wniosek o wyłączenie sądu. Taki zaś wniosek jest niedopuszczalny.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 20 § 4 w związku z art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze