Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia del. WSA Jacek Fronczyk po rozpoznaniu w dniu 30 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 605/08 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi W. D. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/2

J. D. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uczyniła decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...], orzekającą o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w L., obręb [...], stanowiącej działkę ewidencyjną nr [...] o powierzchni całkowitej [...] ha, poprzez zezwolenie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na przeprowadzenie na części ww. nieruchomości o pow. [...] ha prac związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego o długości 20 m oraz ustawienie słupa energetycznego.

W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W jego uzasadnieniu podano, że wydanie decyzji, obejmującej swym zakresem ograniczenie sposobu korzystania z części działki nr [...], z rygorem natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy nie została rozstrzygnięta kwestia wywłaszczenia działki nr [...], jest niedopuszczalne. Ograniczenie sposobu korzystania z działki nr [...] spowoduje niemożność wykonania operatu szacunkowego działki nr [...], a to z tego powodu, że jednym z elementów prac, jakie miały być wykonane na działce nr [...] byłoby wyburzenie części budynku mieszkalnego, położonego na działce nr [...]. Skarżąca wyjaśniła, że nie może zgodzić się ze stwierdzeniem, iż w razie niemożności przywrócenia działki nr [...] do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac, GDDKiA zobowiązana będzie do zapłaty odszkodowania. W jej ocenie, wypłata takiego odszkodowania nie będzie możliwa bez uprzedniego wykonania operatu szacunkowego, inwentaryzacji naniesień roślinnych oraz urządzeń znajdujących się na działce nr [...] (urządzenia kanalizacyjne, które będą kolidować z zakresem robót). Dotyczy to także nieuchronnego wycięcia wielu ponad 30-letnich drzew, albowiem w przeciwnym razie brak jest możliwości dostępu do miejsca posadowienia planowanego słupa energetycznego.

Postanowieniem z dnia 26 maja 2008 r. o sygn. akt I SA/Wa 605/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. W motywach postanowienia Sąd wskazał, że powołane przez skarżącą we wniosku okoliczności dają podstawę do stwierdzenia, że w sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.).

Sygn. akt I OZ 730/08

Pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. uczestnik postępowania - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad złożył zażalenie na powyższe postanowienie, zarzucając Sądowi I instancji naruszenie przepisu art. 61 § 3 ww. ustawy.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarzucił, iż Sąd całkowicie pominął jego stanowisko i interes prawny, jako uczestnika postępowania. W sprawie występuje jako inwestor dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr [...] w mieście L., która ma strategiczne znaczenie dla tego rejonu Polski. Na nieruchomości objętej zaskarżoną decyzją rozpoczęto już prace budowlane (załączono kopię przekazania placu budowy), natomiast wszelkie opóźnienia związane z planowanym wykonaniem przyłącza energetycznego oraz ustawieniem słupa energetycznego spowodują dla inwestora wymierne straty finansowe, polegające m.in. na obowiązku zapłaty wykonawcy kar umownych w oparciu o postanowienia zawartej z nim umowy (umowa złożona w kserokopii jako załącznik do zażalenia).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury