Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie II
Sentencja

Dnia 11 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Marzenna Linska - Wawrzon po rozpoznaniu w dniu 11 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. P. na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie III. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 71/12 w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa własności nieruchomości postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 71/12, po rozpoznaniu skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa własności nieruchomości: uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji (pkt I. sentencji), orzekł że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (pkt II. sentencji), zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu na rzecz skarżącego 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego (pkt III. sentencji).

Sąd pierwszej instancji uzasadniając rozstrzygnięcie co do zwrotu kosztów postępowania wskazał jako podstawę art. 200 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Za tak określone koszty Sąd uznał kwotę wpisu uiszczonego od skargi.

A. P. w zażaleniu na powyższe postanowienie wniósł o jego zmianę poprzez zasądzenie dalszej kwoty kosztów postępowania w wysokości 357 zł (opłata sądowa od zażalenia - 100 zł, opłata adwokacka za zastępstwo prawne przed sądem I inst. - 240 zł., opłata skarbowa - 17 zł.). Zarzucił naruszenie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przez nieuwzględnienie kosztów opłaty sadowej od zażalenia wniesionej w postępowaniu incydentalnym (zawieszenie postępowania) oraz kosztów pomocy prawnej (wynagrodzenia adwokata) udzielonej skarżącemu w toku postępowania przed Sądem I instancji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie ma usprawiedliwione podstawy.

Przepis art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej "p.p.s.a.") stanowi, że w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

W przedmiotowej sprawie Sąd zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 200 zł., która obejmuje jedynie zwrot kosztów sądowych w postaci uiszczonego wpisu od skargi. Tymczasem z akt sprawy wynika, że skarżący w dniu 13 grudnia 2011 r. ustanowił swoim pełnomocnikiem adwokat A. K. (pełnomocnictwo k. 82 akt sądowych). W piśmie procesowym z dnia 14 grudnia 2011 r. pełnomocnik skarżącego wniosła m.in. o zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania (uiszczonych w toku postępowania opłat sądowych 300 zł, opłaty skarbowej 17 zł., opłaty adwokackiej 240 zł.)

W tej sytuacji Sąd Wojewódzki winien zastosować uregulowanie wynikające z przepisu art. 205 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Tymi odrębnymi przepisami w sytuacji gdy pełnomocnikiem strony jest adwokat jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), które w § 18 ust. 1 pkt 1 określa stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji.

Odnosząc się natomiast do wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, stwierdzić należy, że na podstawie art. 200 p.p.s.a. sąd rozstrzyga również o kosztach postępowań wpadkowych, w szczególności wywołanych zażaleniami stron wniesionymi i rozpoznanymi w toku sprawy. Zgodnie z ugruntowanym poglądem w przypadku uwzględnienia skargi należy się skarżącemu od organu zwrot kosztów postępowania incydentalnego, nawet wówczas, gdy jego wynik był niekorzystny dla skarżącego. (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 643-644 oraz powołane tam orzecznictwo).

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze