Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 listopada 2007r., sygn. akt II SO/Kr 51/07 o umorzeniu postępowania w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i zwrocie wniesionego wpisu w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K. postanawia: 1. podjąć zawieszone postępowanie, 2. uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2007r., sygn. akt II SO/Kr 51/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie umorzył postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, orzekając równocześnie o zwrocie stronie skarżącej wniesionego wpisu w kwocie 1 zł w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K.

Od powyższego postanowienia Stowarzyszenie [...] z siedzibą w K. złożyło zażalenie, wskazując, że wniosek o wymierzenie grzywny wszczyna postępowanie sądowe podlegające osobnej opłacie.

W odpowiedzi na zażalenie Prokurator Okręgowy w K., zakwestionował uprawnienie P. B. do reprezentacji Stowarzyszenia.

Zdaniem Prokuratora, stosownie do wyciągu KRS aktualnego na dzień 27 grudnia 2007 r., Przewodniczący Stowarzyszenia nie jest uprawniony do jednoosobowego jego reprezentowania w zakresie podejmowania czynności prawnych, a wniesienie skargi, jak również złożenie zażalenia jest czynnością prawną. W związku z tym, zdaniem Prokuratora złożenie przez P. B.zażalenia w niniejszej sprawie nastąpiło z uchybieniem przepisu art. 28 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Zarządzeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2008 r. Stowarzyszenie [...] z siedzibą w K. zostało wezwane do nadesłania aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego celem ustalenia należytej reprezentacji podmiotu.

W odpowiedzi Stowarzyszenie wskazało, że oryginalny odpis z KRS został przedstawiony do sprawy o sygn. akt I OSK 1367/07. Podniesiono, że Stowarzyszenia nie stać na opłacenie aktualnego odpisu, dlatego do niniejszej sprawy przedłożono dokumenty wewnętrzne co do dokonywania czynności prawnych (np. pełnomocnictwo, stary Statut itp.), a także wyciąg z rejestru, podnosząc, że nie doszło do zmian w rejestrze.

Wskazać w tym miejscu należy, że z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy o sygn. akt I OZ 157/08, dotyczącej również Stowarzyszenia [...], których kopię załączono do akt niniejszej sprawy wynika, że Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2007 r. , sygn. akt KR XI Ns Rej KRS [...], zarejestrował zmiany w składzie komisji rewizyjnej i oddalił wniosek Stowarzyszenia w zakresie wpisania zmian dotyczących sposobu reprezentacji podmiotu.

Sąd wskazał, że Stowarzyszenie było wzywane do uzupełnienia braków wniosku przez wprowadzenie stosownych zmian w statucie, lecz mimo upływu zakreślonego terminu, braki te nie zostały uzupełnione. Wskazano, że zmiany te dotyczyły przede wszystkim obligatoryjnych elementów statutu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy prawo o stowarzyszeniach, w związku z czym, w ocenie Sądu należało wniosek w tej części oddalić.

Na to postanowienie Stowarzyszenie złożyło skargę.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 25 września 2007 r., sygn. akt KR XII Ns Rej. KRS [...], uchylił pkt I postanowienia z dnia 1 sierpnia 2007 r. dotyczący rejestracji zmian w składzie komisji rewizyjnej oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie (utrzymując to postanowienie jedynie w zakresie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej).

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator