Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09 w przedmiocie rozgraniczenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 27 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W., M. W., M. W. i J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 września 2011 r., sygn. akt II SO/Op 6/11 o odrzuceniu zażalenia M. W. i J. W. na postanowienie z dnia 18 kwietnia 2011 r. oddalające wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 3/09 w przedmiocie rozgraniczenia postanawia: 1. odrzucić zażalenie D. W. i M. W.; 2. oddalić zażalenie M. W. i J. W.

Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 12 września 2011 r., sygn. akt II SO/Op 6/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił zażalenie M. W. i J. W. na postanowienie z dnia 18 kwietnia 2011 r. oddalające wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że skarżący M. W. i J. W. obowiązani byli do opłacenia wniesionego zażalenia na postanowienie z dnia 18 kwietnia 2011 r. Dlatego też, na mocy art. 220 § 1 zd. drugie w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako "P.p.s.a.", zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczone zostało pełnomocnikowi skarżących - D. W. w dniu 25 lipca 2011 r. Doręczenie to należy uznać za skuteczne, bowiem stosownie do art. 67 § 4 P.p.s.a. jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom.

Wobec powyższego, siedmiodniowy termin do uiszczenia wymaganego wpisu od zażalenia rozpoczął bieg w dniu 26 lipca 2011 r. i upływał z końcem dnia 1 sierpnia 2011 r. Pomimo prawidłowego wezwania i pouczenia o skutkach niewykonania obowiązku wynikającego z wezwania, do czasu upływu terminu wymagany wpis od zażalenia nie został uiszczony.

W dniu 5 października 2011 r. zażalenie na powyższe postanowienie wnieśli D. W., M. W., M. W. i J. W., domagając się jego uchylenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: w pierwszej kolejności wskazać należy, że zażalenie wniesione przez D. W. i M. W. należało odrzucić, bowiem zgodnie bowiem z art. 194 § 2 P.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

W przedmiotowej sprawie wniesienie zażalenia na postanowienie z dnia 12 września 2011 r. nastąpiło z uchybieniem ustawowego terminu. Termin ten w stosunku do D. W. i M. W., którzy reprezentowani są przez profesjonalnego pełnomocnika - adwokat I. D. rozpoczął swój bieg wraz z otrzymaniem przez tegoż pełnomocnika odpisu ww. postanowienia tj. w dniu 16 września 2011 r. i upłynął z dniem 23 września 2011 r.

Skoro zatem D. W. i M. W. wnieśli zażalenie po upływie 7 -dniowego terminu o jakim mowa w art. 194 § 2 P.p.s.a., to Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił je jako niedopuszczalne na podstawie art. 180 w zw. z art. 197 § 1 i 2 P.p.s.a.

Zażalenie M. W. i J. W. jako nieuzasadnione podlega natomiast oddaleniu.

W niniejszej sprawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 lipca 2011 r. skarżący zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 18 kwietnia 2011 r. w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Sąd I instancji dopełnił zatem obowiązkowi pouczenia skarżących o sposobie uiszczenia wpisu oraz o konsekwencjach niezastosowania się do wezwania.

Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, że w ww. zarządzeniu błędnie jako podstawę wyznaczenia należnego w sprawie wpisu od zażalenia powołano § 2 ust. 1 pkt 1 (zamiast § 2 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Biorąc jednakże pod uwagę fakt, iż wniesienie zażalenia uzasadnia ustalenie wpisu stałego na kwotę 100 zł to wskazanie przez Sąd I instancji błędnej podstawy prawnej nie ma wpływu na jego wysokość.

Skoro pomimo takiego wezwania i pouczenia M. W. i J. W. nie uiścili wpisu, to prawidłowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił zażalenie na postanowienie 18 kwietnia 2011 r.

Mając powyższe na uwadze zażalenie M. W. i J. W. podlegało oddaleniu, na podstawie art.184 w zw. z art.197 § 2 P.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy