Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 21 sierpnia 2013 r. sygn., akt II SA/Gd 383/13 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowej w terminie
Uzasadnienie strona 2/2

Ponadto, podkreślić należy, iż przedmiotem wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji mogą być tylko akty i czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w tym akcie. Wykonanie aktu administracyjnego dotyczy zatem aktów nakładających na adresata określony obowiązek, bądź przyznających mu określone uprawnienie.

W świetle powyższego, za akt nakładający na adresata konkretny obowiązek należy uznać wydaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzję z dnia [...] marca 2013 r., nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 maja 2012 r. zobowiązującą P. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. do uiszczenia opłat za niezagospodarowanie w terminie nieruchomości gruntowej w wysokości 49 290, 60 zł.

Sąd, wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie, powinien zbadać czy zaistniały przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, tj. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków. Wniesienie skargi nie pociąga, bowiem za sobą automatycznego skutku suspensywności i wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu (por. T. Woś [ w:] T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2005, s. 294 i n.). Na etapie rozpoznawania wniosku Sąd winien wziąć pod rozwagę również te okoliczności, które nie zostały powołane przez stronę skarżącą (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2005 r., II OZ 155/05, OSS 2005/3/72).

Badając przesłanki przemawiające za wstrzymaniem zaskarżonej decyzji Sąd bierze pod uwagę dostępny materiał dowodowy, ale także okoliczności znane Sądowi z urzędu.

Choć uiszczenie kwoty pieniężnej ma ze swojej natury charakter odwracalny, to jednak w niniejszym przypadku konieczność zapłaty kwoty 49 290, 60 zł złotych, skutkować musi przyjęciem zaistnienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków w rozumieniu art. 61 § 3 ppsa.

Zgodzić należy się z żalącą spółką, że przemawia za tym sytuacja finansowa skarżącego przedsiębiorcy jak i ciążące na nim zobowiązania finansowe w postaci opłat rocznych z tytułu niedotrzymania wyznaczonego dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej jak i opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Z tego też względu przyjąć należało, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki uzasadniające w świetle art. 61 §3 ppsa wstrzymanie wykonania rozstrzygnięcia

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 w związku z art. 197§2, art. 61§3 przy zastosowaniu art. 193 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Strona 2/2