Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2397/11 o
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 1502/12 odmawiające przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 2397/11 o postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił J. B. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej P.p.s.a.).

W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji wskazał, że J. B. - uczestnik postępowania w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 2397/11 - zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W oświadczeniu z dnia 15 kwietnia 2013 r. o stanie rodzinnym, majątku i dochodach uczestnik postępowania podał, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną; osiąga dochody ze świadczenia emerytalnego w wysokości 3.222,25 zł miesięcznie oraz z wynajmu nieruchomości w wysokości 3.120,00 zł miesięcznie; jego żona osiąga dochód z emerytury w wysokości 1.136,89 zł miesięcznie. W skład majątku nieruchomego wnioskodawcy wchodzą dwa lokale mieszkalne o powierzchniach 67 m2 oraz 41 m2. J. B. posiada także samochód osobowy. Do stałych miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego wnioskodawca zaliczył: podatki od nieruchomości (295 zł), czynsze opłacane od nieruchomości (1.107 zł), opłaty za media (231 zł), koszty spłaty kredytu (3.171,89 zł), koszty spłaty karty kredytowej (1.350 zł), leki i wizyty lekarskie (500 zł) oraz wyżywienie (824 zł). Oświadczył, że wydatki pochłaniają całość uzyskiwanego przez małżonków dochodu. Nadmienił, że w razie potrzeby udziela również pomocy siostrom.

W wyniku rozpoznania sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 13 maja 2013 r., zaskarżonym postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił zwolnienia wnioskodawcy od kosztów sądowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że skarżący na obecnym etapie postępowania sądowego żąda zwolnienia od kosztów związanych z wniesionym zażaleniem na postanowienie Sądu z dnia 3 lipca 2013 r. oddalające kolejny wniosek o wyłączenie sędziów. J. B. zobowiązany jest do uiszczenia wpisu od tego zażalenia w wysokości 100 zł (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Sąd I instancji wskazał, że jest to najniższy dopuszczalny wpis w postępowaniu sądowoadministracyjnym (art. 233 P.p.s.a.). Wysokość pozostałych opłat sądowych w postępowaniu wszczętym skargami U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania, jak wpisy od innych zażaleń, opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia wyroku, wpis od skargi kasacyjnej, również nie przekroczy 100 zł (§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych - Dz. U. Nr 221, poz. 2192, § 3 i § 2 ust. 1 pkt 7 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze