Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu podania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Borowiec (spr.) po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia [...] Powiatu T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucające zażalenie Stowarzyszenia [...] Powiatu T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2006 r. , sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2005 r., sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucającego skargę Stowarzyszenia [...] Powiatu T. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zwrotu podania postanawia oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 3 lipca 2007 r. odrzucił zażalenie Stowarzyszenia [...] Powiatu T. na postanowienie tego Sądu z dnia 10 maja 2006 r.

W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wskazał, że pismem z dnia 26 maja 2006 r. w/w Stowarzyszenie złożyło zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2006 r., odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2005 r., sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucającego skargę Stowarzyszenia [...] Powiatu T. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zwrotu podania.

W związku z oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny zażalenia skarżącego Stowarzyszenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2007 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym, zarządzeniem z dnia 8 maja 2007 r. wezwano Stowarzyszenie do uiszczenia wpisu od zażalenia z dnia 26 maja 2006 r. w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia. Wezwanie to zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 21 maja 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 3 lipca 2007 r., na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) odrzucił w/w zażalenie wobec nieuiszczenia wpisu.

W dniu 23 lipca 2007 r. Stowarzyszenie [...] Powiatu T. wniosło do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie skarżące Stowarzyszenie pomimo otrzymania wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenie w dniu 21 maja 2007 r., czynności tej nie dokonało w wyznaczonym terminie. W tej sytuacji, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2007 r. odpowiada prawu.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji