Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek, , , po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. A. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 września 2008 r., sygn. akt II SA/Bd 737/08 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu w związku z niewykonaniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2003 r., sygn. akt II SAB/Gd 160/01 postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy zarządzeniem z dnia 17 września 2008 r., sygn. akt II SA/Bd 737/08 na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) oraz stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193) wezwał skarżącego J. A. do uiszczenia wpisu od skargi w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu w związku z niewykonaniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2003 r., sygn. akt II SAB/Gd 160/01 w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem jej odrzucenia.

Zażalenie na powyższe zarządzenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożył J. A. W zażaleniu skarżący wniósł o przyznanie mu prawa pomocy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 199 P.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Stosownie do art. 214 § 1 P.p.s.a. jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. Zasadą wyrażoną w art. 230 § 1 P.p.s.a. jest, że "od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały". W związku z tym, że sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata (art. 220 § 1 P.p.s.a.), przewodniczący miał obowiązek wezwania skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 P.p.s.a.). Na podstawie art. 198 P.p.s.a. na zarządzenie przewodniczącego, przysługuje zażalenia - jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Szczegółowe zasady pobierania wpisu w sprawach sądowoadministracyjnych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawach skarg niewymienionych w ust. 1 - 5 wpis stały wynosi 200 zł. W związku z tym, zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 września 2008 r. w przedmiocie wezwania skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej przez niego skargi w kwocie 200 zł należało uznać za odpowiadające prawu.

Na marginesie wskazać należy, że zgłoszony w zażaleniu przez skarżącego wniosek o przyznanie mu prawa pomocy podlegać będzie rozpoznaniu przez Sąd pierwszej instancji.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda