Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Powiatu K. reprezentowanego przez Starostę K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 301/16 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Powiatu K. reprezentowanego przez Starostę K. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rozwoju
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z 19 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku wydanego w sprawie ze skargi Powiatu K. reprezentowanego przez Starostę K. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że wyrokiem z dnia 6 maja 2016 r. oddalił wyżej opisaną skargę Powiatu K..

W dniu 18 maja 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku. Przedmiotowy wniosek nadany został za pośrednictwem operatora pocztowego InPost w dniu 12 maja 2016 r. Jak podkreślił Sąd, stosownie do art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a.) jedynie oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 ze zm.) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) − stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Operatorem wyznaczonym do dnia 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa była Poczta Polska S.A. (art. 178 ust. 1 w zw. z art. 192 Prawa pocztowego), która nadal nim pozostaje w świetle ogłoszenia wyniku konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016 - 2025. Jednocześnie, Sąd wskazał, że zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r. sygn. akt I OPS 1/15: "Oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego, w sprawie sądowoadministracyjnej, w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo pocztowe nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie (...)".

Wskazując na powyższe Sąd pierwszej instancji stwierdził, że termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upływał w dniu 13 maja 2016 r. Wniosek skarżącego, nadany za pośrednictwem operatora pocztowego InPost, nie będącego operatorem wyznaczonym, wpłynął do siedziby Sądu w dniu 18 maja 2016 r., a zatem z przekroczeniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 141 § 2 P.p.s.a. Z tej przyczyny, Sąd odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku na mocy art. 141 § 3 P.p.s.a.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył Powiat K., reprezentowany przez adwokata. Pełnomocnik strony wskazał, że nie został precyzyjnie pouczony, u którego z operatorów może nadać przesyłkę.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie słusznie powołał się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r. sygn. akt I OPS 1/15, zgodnie z którą: "(...) Oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego, w sprawie sądowoadministracyjnej, w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo pocztowe nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie (...)". Uchwała ta jest wiążąca na podstawie i w sposób wskazany w art. 269 § 1 P.p.s.a. W motywach uchwały wskazano, że art. 83 § 3 P.p.s.a. ma charakter przepisu szczególnego, wymagającego wykładni ścieśniającej. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że uzależnienie zachowania terminu wniesienia pisma do sądu, od oddania tego pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego, zapewnia jednakowe wymagania formalne dla wszystkich uczestników procesu. Gwarantuje przy tym pewność prawa i jego przewidywalność, skoro potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego (art. 17 Prawa pocztowego). Rozwiązanie przyjęte w art. 83 § 3 P.p.s.a. spełnia zarazem wymogi określoności, jednostka może przewidzieć skutki swego działania (zaniechania) oraz konsekwencje w postaci oznaczonego działania sądu, w razie bezskutecznego upływu terminu. W ocenie składu siedmiu sędziów, art. 83 § 3 P.p.s.a. jest jasny, językowo zrozumiały, a wykładnia gramatyczna prowadzi do wniosku, że nie można tu mówić o naruszeniu prawa do sądu. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że ochronie praw strony służy oczywiście instytucja przywrócenia terminu, strona może zwrócić się o nie, jeżeli nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy (art. 86 § 1 P.p.s.a.).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rozwoju