Skarga H.Ś. na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi H.Ś. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia odmówić skarżącej sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 368/15.

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 368/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę wniesioną przez H.S. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Pismem nadanym na poczcie w dniu 14 maja 2015 r. na adres Dyrektora Izby Skarbowej, skarżąca reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku.

Do organu pismo to wpłynęło w dniu 19 maja 2015 r. W dniu 25 maja 2015 r. organ przekazał wniosek skarżącej do tutejszego Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., Nr 270) - zwanej dalej "P.p.s.a.", w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 P.p.s.a.).

Skuteczne wniesienie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku następuje wyłącznie poprzez złożenie go we właściwym sądzie administracyjnym, który wydał orzeczenie. Obowiązujący z mocy art. 54 § 1 P.p.s.a. tryb wnoszenia skargi do sądu za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, nie dotyczy innych pism procesowych wnoszonych w toku postępowania sądowego, w tym także wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wniosek o sporządzenie wyroku tutejszego Sądu skarżąca wniosła za pośrednictwem organu administracyjnego. Zatem o zachowaniu siedmiodniowego terminu do jego złożenia (art.141 § 2 P.p.s.a.) decyduje data przekazania pisma przez ten organ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Z uwagi na to, że przekazanie wniosku nastąpiło w dniu 25 maja 2015 r., przyjąć należy, że uchybiono siedmiodniowemu terminowi do jego wniesienia, który upływał 20 maja 2015 r. Wniosek złożony po upływie ustawowego terminu jest bezskuteczny (art. 85 p.p.s.a.).

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 141 § 3 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów