Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru, kwoty cła oraz podatku od towarów i usług
Sentencja

Dnia 19 marca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie wartości celnej towaru, kwoty cła oraz podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Skarżący C.O., reprezentowany przez doradcę podatkowego J.C., wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 4 października 2012 r. wydanego w jego sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z [...] czerwca 2012 r. r. nr [...] wydaną w przedmiocie wartości celnej towaru, kwoty cła oraz podatku od towarów i usług.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 23 listopada 2012 r., Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi kasacyjnej w kwocie 656 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, wraz z pouczeniem że w razie nie uiszczenia wpisu skarga kasacyjna zostanie odrzucona. W odpowiedzi na otrzymane wezwanie skarżący złożył wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2013 r. referendarz sądowy odmówił przyznania prawa pomocy.

Od powyższego postanowienia skarżący wniósł skutecznie sprzeciw. W wyniku jego rozpoznania Sąd postanowieniem z 25 stycznia 2013 r. odmówił przyznania prawa pomocy. Wobec nie wniesienia przez pełnomocnika skarżącego zażalenia, orzeczenie to zyskało walor prawomocności od dnia 8 lutego 2013 r.

Następnie zarządzeniem Przewodniczącego z 20 lutego 2013 r., Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi kasacyjnej w kwocie 656 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, wraz z pouczeniem że w razie nie uiszczenia wpisu skarga kasacyjna zostanie odrzucona.

Przesłany pełnomocnikowi strony skarżącej odpis zarządzenia został odebrany

27 lutego 2013 r. przez osobę upoważnioną do odbioru pism. Termin do uiszczenia wpisu upłynął 6 marca 2013 r.

Pełnomocnik nie uiścił wpisu od skargi kasacyjnej w tym terminie, jak również do dnia wydania niniejszego postanowienia, co wynika z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu z dnia 13 marca 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 178 w zw. z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) wstępnej kontroli skargi kasacyjnej dokonuje wojewódzki sąd administracyjny. Kontrola ta ogranicza się do zbadania zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, jej dopuszczalności oraz dochowania wymogów formalnych.

Natomiast w myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi P.p.s.a. skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej doręczono pełnomocnikowi skarżącego 27 lutego 2013 r., zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął 6 marca 2013 r. W wymaganym terminie nie uiszczono należnego wpisu.

Wobec nie uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a. skargę należało odrzucić.

Strona 1/1