Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - Grzegorz Panek po rozpoznaniu w dniu 17 września 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi L. M. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] października 2003r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - p o s t a n a w i a - przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, na rzecz adwokata M. P.-P. kwotę 146,40 złotych (sto czterdzieści sześć 40/100) w tym kwotę 26,40 złotych (dwadzieścia sześć 40/100) podatku od towarów i usług

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2008r. oddalił skargę L. M. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Reprezentujący skarżącego pełnomocnik (ustanowiony w ramach prawa pomocy) adwokat M. P.-P. wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Udzielenie tej pomocy polegało na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wskazanego na wstępie wyroku.

Stosownie do art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) określanej dalej jako p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Zgodnie z regulacją zawartą w § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 ze zm.) koszty tej pomocy obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150 % stawek minimalnych oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

W rozpoznawanej sprawie stawka minimalna wynosi 240zł (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia). Pomoc prawna udzielona skarżącemu sprowadziła się do sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje 50 % stawki określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, nie mniej jednak niż 120 zł (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. b powołanego rozporządzenia).

Uwzględniając nakład pracy pełnomocnika i charakter sprawy przyznano tytułem opłaty za nieopłaconą pomoc prawną kwotę 120zł podwyższoną na podstawie § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia o należny podatek od towarów i usług, tj. o kwotę 26,40 zł.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1