Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska - Jaroszewicz po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. R., D. G., E. F., J. K., W. K., M. K. i K. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

B. R. pismem z dnia [...] grudnia 2018 r., działając w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik D. G., E. F., J. K., W. K., M. K. i K. K., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty.

Pismem z dnia [...] stycznia 2019 r. wezwano B. R. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie oryginałów lub poświadczonych kopii pełnomocnictw procesowych upoważniających ją do działania w imieniu D. G., E. F., J. K., W. K., M. K. i K. K., w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczone zostało B. R. w dniu [...] lutego 2019 r. Termin do jego wykonania upływał zatem w dniu [...] lutego 2019 r. Mimo upływu wyznaczonego terminu wezwanie nie zostało wykonane. W dniu [...] lutego 2019 r. do Sądu wpłynęło jedynie pismo B. R., w którym skarżąca wskazała m.in., że jest pełnomocnikiem w/w osób (rodzeństwa) oraz że nie jest w stanie doręczyć żądanych pełnomocnictw.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 46 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) do pisma (skargi) należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, sąd skargę odrzuca.

W rozpoznawanej sprawie, mimo stosownego wezwania Sądu, nie uzupełniono braków formalnych skargi - nie złożono żądanych przez Sąd pełnomocnictw, z których wynikałoby upoważnienie dla B. R. do działania w imieniu D. G., E. F., J. K., W. K., M. K. i K. K. w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Skarga w/w osób podlega więc odrzuceniu.

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa art. 3 § 2 pkt 4a.

Termin, o którym mowa w § 1 i 2, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał akt lub podjął inną czynność, będącą przedmiotem skargi (art. 53 § 4 ustawy).

W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Jak wynika z analizy akt administracyjnych sprawy zaskarżona decyzja z dnia [...] października 2018 r., zawierająca pouczenie o terminie i sposobie jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, doręczona została B. R. (działającej w postępowaniu administracyjnym w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik J. K., M. K. i D. G.) w dniu [...] listopada 2018 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał więc w [...] grudnia 2018 r. E. F. i W. K. decyzja doręczona została w dniu [...] października 2018 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał więc w [...] listopada 2018 r. K. K. decyzja doręczona została natomiast w dniu [...] października 2018 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał więc w [...] listopada 2018 r. Z akt sądowych niniejszej sprawy wynika natomiast, że skarga na powyższą decyzję nadana została w dniu [...] grudnia 2018 r., a więc z uchybieniem trzydziestodniowego terminu określonego w art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarga podlega więc odrzuceniu również z tej przyczyny.

W świetle powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji