Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Dariusz Chaciński po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. L. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Insfrastruktury i Budownictwa
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...] Minister Infrastruktury i Budownictwa uchylił w całości decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2011 r., nr [...] i jednocześnie stwierdził nieważność decyzji Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia [...] czerwca 1951r., nr [...] oraz utrzymanego nią w mocy orzeczenia administracyjnego.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało przesłane pełnomocnikowi E. L. - strony postępowania, a następnie, po dwukrotnym awizowaniu w dniach [...] lipca 2016 r. i [...] lipca 2016 r., zwrócone do nadawcy w dniu [...] lipca 2016 r. Zostało zatem uznane za doręczone z upływem ostatniego dnia okresu 14 dni, tj. [...] lipca 2016 r.

Skarżąca E. L. w dniu [...] sierpnia 2016 r. (data prezentaty) wniosła skargę na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a wraz z nią wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Wniosek powyższy uzasadniła tym, że termin do złożenia przedmiotowej skargi upłynął w dniu [...] sierpnia 2016 r. Przy czym w dniu [...] sierpnia 2016 r. skarga na powyższą decyzję organu została nadana w Urzędzie Pocztowym, zaś w dniu [...] sierpnia 2016 r. zwrócono ją do nadawcy z adnotacją "adresat nieznany". W skutek oczywistej omyłki, spowodowanej tym, że postępowanie toczy się od kilku lat i w dotychczasowych pismach Ministra wskazywany był adres ul. Wspólna 2/4 w Warszawie, przesyłka została wysłana na ten adres. Przy czym strona podniosła, że jako siedziba Ministra Infrastruktury i Budownictwa nadal wskazywany jest powyższy adres na wielu stronach internetowych - czym również sugerował się pełnomocnik skarżącego, adresując w sposób nieprawidłowy przesyłkę.

Ponadto wskazała, że zachowała 7- dniowy termin na wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie terminu, gdyż pełnomocnik skarżącej dostrzegł w dniu zwrotu przesyłki, tj. [...] sierpnia 2016 r., swoją pomyłkę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W świetle regulacji zawartych w art. 86 i 87 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: 1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu; 2) wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu; 3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin 4) we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu; 5) uchybienie terminowi powoduje powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego (art. 86 § 2 ppsa).

Natomiast zgodnie z art. 88 powołanej ustawy spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do złożenia skargi wskazując, że uchybienie terminu wynikało z pomyłki w zaadresowaniu pisma do organu (wskazała nieaktualny adres). Przy czym strona uprzednio wysyłała na ten adres korespondencję i widniał on jeszcze na wielu stronach internetowych - czym też się sugerowała.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Insfrastruktury i Budownictwa