Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w H. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu
Sentencja

Referendarz Sądowy Dariusz Pirogowicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. M. na uchwałę Rady Miejskiej w H. z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Uzasadnienie

S. M. wnioskiem z dnia 4 grudnia 2007 r. wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata wskazując na zamiar wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2007 r. sygn. akt. I SA/Wa 1346/07 o odrzuceniu jego skargi na uchwałę Rady Miasta w H. z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazując na wymóg sprzędzenia skargi kasacyjnej przez adwokata podniósł, iż ze względu na bardzo trudną sytuację nie jest w stanie ponieść kosztów adwokackich. Oświadczył, że jego jedynym dochodem od dziewięciu lat jest część renty rolniczej w wysokości [...] złotych miesięcznie. Ponadto jego źródłem utrzymania są pożyczki od znajomych i wyprzedaż przedmiotów własnych. Nie posiada żadnych oszczędności ani cennych rzeczy jak również nie posiada konta w banku. Jest właścicielem nieruchomości rolnej o pow. [...] ha, która od wielu lat odłoguje z powodu jego choroby i która nie przynosi żadnych dochodów z przyczyn od niego niezależnych (brak chętnych do jej wydzierżawienia). Ponadto oświadczył, iż nie ma żadnych możliwości uzyskania innych dochodów. Nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

W tym stanie rzeczy stwierdzono co następuje.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Stosowanie zaś do art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

W świetle wykazanych przez skarżącego okoliczności dotyczących jego sytuacji materialnej, oraz mając na uwadze ustawowy wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika uzasadniona jest ocena, że znajduje się on w sytuacji kwalifikującej do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokat. Niewątpliwie dochody wnioskodawcy na poziomie [...] złotych miesięcznie (zgodnie z załączoną do wniosku kopią odcinka renty [...] złotych na kwartał) wskazują na to, że nie jest on w stanie ponieść kosztów ustanowienia w sprawie adwokata z wyboru bez uszczerbku koniecznego dla siebie utrzymania. Wprawdzie skarżący posiada nieruchomość rolną o pow. [...] ha, jednakże jak oświadczył nie przynosi ona dochodów, gdyż ze względu na swój stan zdrowia jej nie uprawia, a nie ma również możliwości jej wydzierżawienia z uwagi na brak zainteresowania dzierżawą okolicznych mieszkańców. W tym stanie rzeczy nie jest on w stanie zapewnić sobie środków finansowych niezbędnych dla ustanowienia adwokata z wyboru. Oznacza to, że spełniona została przesłanka przyznania prawa pomocy określona w art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy uzasadniająca uwzględnienie jego wniosku.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1