Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. O. na pismo Wójta Gminy R. , .[...]
Sentencja

Referendarz Sądowy Aneta Wirkowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku adwokata M. F. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. O. na pismo Wójta Gminy R. z dnia [...] lipca 2008 r., .[...] postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. F., adres: M. Sp.k., [...] w W. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych oraz kwotę 17,00 (siedemnaście 00/100) złotych tytułem innych udokumentowanych wydatków pełnomocnika.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Gminy
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 2 października 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1391/08 odrzucił skargę J. O. na pismo Wójta Gminy R. z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...].

Z kolei postanowieniem z dnia 29 października 2008 r. referendarz sądowy przyznał J. O. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu. Po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej w W. na pełnomocnika skarżącego wyznaczony został adwokat M.F.

W dniu 17 grudnia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło pismo z dnia 12 grudnia 2008 r., w którym pełnomocnik skarżącego oświadczył, że nie znalazł podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie oraz wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oświadczając, że nie zostały one zapłacone w całości lub w części. Pełnomocnik wskazał jednocześnie, że informację o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z opinią przesłał skarżącemu oraz Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Do czynności, o których mowa w powołanym przepisie, należy także sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stosownie bowiem do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmują także stawkę za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Zgodnie z powołanym § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b stawka ta w niniejszej sprawie wynosi 120 zł (50 % stawki minimalnej w wysokości 240 zł). W myśl zaś § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Z dołączonego przez adwokata M. F. dowodu wpłaty wynika natomiast, że uiścił on kwotę 17 zł tytułem opłaty skarbowej od złożonego do akt sprawy dokumentu pełnomocnictwa, stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). Powyższa kwota stanowi niezbędny, udokumentowany wydatek pełnomocnika, należny mu wraz z wynagrodzeniem za udzielenie z urzędu pomocy prawnej.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Gminy