Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta O. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Gminy Miasta O. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie

Gmina Miasto O., pismem z dnia 14 maja 2013 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość. Jednocześnie skarżąca wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z zasadą wykonalności decyzji ostatecznych, wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji (art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, na wyraźny wniosek skarżącego, sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przypadku wykonania decyzji, która w wyniku późniejszego uwzględnienia skargi zostanie uchylona lub zostanie stwierdzona jej nieważność (art. 61 § 3 powołanej ustawy).

Przepis art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) stanowi jednak, że w sprawach, o których mowa w przepisach działu III ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a, art. 124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a, w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Jak wynika z analizy akt rozpoznawanej sprawy Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...] wstrzymał z urzędu wykonanie decyzji z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny.

W przypadku wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu przez organ postępowanie przed sądem administracyjnym w tej kwestii jest bezprzedmiotowe, co skutkuje oddaleniem wniosku (postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., sygn. akt FZ 143/04; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. prof. R. Hausera, prof. M. Wierzbowskiego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, str. 329).

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na mocy art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1