Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Marciniak po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 1498/15 w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lipca 2015 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 1498/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. P. (dalej: skarżący) na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lipca 2015 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości.

Skarżący otrzymał odpis wyroku wraz z uzasadnieniem w dniu [...] lutego 2016 r., na złożony wniosek w dniu [...] stycznia 2016 r.

W dniu [...] lutego 2016 r. do Sądu wpłynął wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i przyznania profesjonalnego pełnomocnika.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia [...] lutego 2016 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu i umorzono postępowanie sądowe wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Ustanowiony na mocy postanowienia referendarza sądowego z dnia [...] lutego 2016 r. pełnomocnik z urzędu - adwokat P. B. - wniósł w dniu [...] maja 2016 r. (data stempla pocztowego) skargę kasacyjną od wyroku Sądu z dnia [...] stycznia 2016 r., nie składając jednocześnie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Zaś termin do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 30 dni i - zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a. - jest liczony od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Jest to termin ustawowy, zawity, a jego przekroczenie powoduje, że dokonana czynność już po upływie tego terminu jest bezskuteczna. Termin ten nie może zostać skrócony ani wydłużony, a jedynie - na wniosek strony zainteresowanej - może zostać przywrócony na zasadach ogólnych. W ustawie p.p.s.a., która reguluje kwestie procesowe w postępowaniu przed sądami administracyjnymi brak jest odrębnego uregulowania z zakresu terminu do wniesienia środka odwoławczego przez pełnomocnika, który został ustanowiony dla strony z urzędu już po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie, zatem także w stosunku do tego pełnomocnika zastosowanie będą miały przytoczone wyżej zasady ogólne. W związku z powyższym skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej już po upływie trzydziestodniowego terminu przewidzianego w art. 177 § 1 p.p.s.a., możliwe jest jedynie wówczas, gdy zostanie przywrócony termin do jej złożenia. Powyższe stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie sądów administracyjnych (zob. postanowienie NSA z dn. 26 czerwca 2008 r., sygn. akt I OZ 423/08, LEX nr 493807, postanowienie NSA z dn. 16 grudnia 2011 r., sygn. akt I OZ 1048/11, npubl., postanowienie NSA z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt I OZ 698/11, npubl.)

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że pełnomocnik skarżącego uchybił terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został odebrany przez skarżącego w dniu [...] lutego 2016 r., zatem termin do wniesienia środka odwoławczego upłynął z dniem [...] marca 2016 r. Przedmiotowa skarga kasacyjna została wniesiona przez pełnomocnika skarżącego w dniu [...] maja 2016 r. Bezspornym jest także, że w sprawie nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia ww. środka odwoławczego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 178 p.p.s.a skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Strona 1/1