Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej W. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 1569/15 w sprawie ze skargi W. R. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić W. R. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Wa 1569/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. R. (dalej: skarżący) na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości.

Skarżący otrzymał odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem w dniu [...] lutego 2016 r. (k. 74 akt sądowych), na złożony wniosek w dniu [...] stycznia 2016 r. (data stempla pocztowego).

W dniu [...] marca 2016 r. do Sądu wpłynął wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i przyznania profesjonalnego pełnomocnika.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 31 maja 2016 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu i zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2016 r. wydanym w ww. sprawie Sąd stwierdził prawomocność wyroku z dnia 22 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Wa 1569/15.

W dniu [...] lipca 2016 r. do Sądu wpłynęła skarga kasacyjna W. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1569/15.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.), dalej: p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Zaś termin do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 30 dni i - zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a. - jest liczony od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Jest to termin ustawowy, zawity, a jego przekroczenie powoduje, że dokonana czynność już po upływie tego terminu jest bezskuteczna. Termin ten nie może zostać skrócony ani wydłużony, a jedynie - na wniosek strony zainteresowanej - może zostać przywrócony na zasadach ogólnych. Pamiętać trzeba również, że dla sporządzenia skargi kasacyjnej, stosownie do art. 175 § 1 ustawy p.p.s.a., zastrzeżono przymus adwokacko-radcowski. W przypadku gdy strony nie stać na pełnomocnika z wyboru, ma ona prawo wystąpić do sądu o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu. Czynność ta nie wstrzymuje jednak biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, który przeważnie upływa bezskutecznie, zanim postępowanie wpadkowe w przedmiocie prawa pomocy zostanie zakończone. Najczęściej konieczne jest więc wnioskowanie o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W związku z powyższym skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej już po upływie trzydziestodniowego terminu przewidzianego w art. 177 § 1 p.p.s.a., możliwe jest jedynie wówczas, gdy zostanie przywrócony termin do jej złożenia. Powyższe stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie sądów administracyjnych (zob. postanowienie NSA z dn. 26 czerwca 2008 r., sygn. akt I OZ 423/08, LEX nr 493807, postanowienie NSA z dn. 16 grudnia 2011 r., sygn. akt I OZ 1048/11, npubl., postanowienie NSA z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt I OZ 698/11, npubl.)

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że pełnomocnik skarżącego z wyboru uchybił terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został odebrany przez skarżącego w dniu [...] lutego 2016 r., zatem termin do wniesienia środka odwoławczego upłynął z dniem [...] marca 2016 r. Przedmiotowa skarga kasacyjna została wniesiona przez pełnomocnika skarżącego w dniu [...] lipca 2016 r. (data stempla pocztowego). Bezspornym jest także, że w sprawie nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia ww. środka odwoławczego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 178 p.p.s.a skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Orzekając o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, Sąd miał na względzie przepis art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Strona 1/1