Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 17grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej W. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1573/08 w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu - odrzucił skargę.

W dniu 17 listopada 2008 r. skarżący odebrał postanowienie wraz z pouczeniem, że w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

W dniu 20 listopada 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła na wyżej wymienione postanowienie skarga kasacyjna.

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, o czym skarżący został pouczony.

Stosownie do art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze, uznając skargę za niedopuszczalną, na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda